Brugervilkår

Velkommen til Influee Platformen!

Ved at klikke på "tilmeld" og bruge Influee Platformen accepterer du disse Brugervilkår ("Vilkårene") og indgår en Tjenesteaftale ("Aftalen") mellem dig og Influee Inc., 228 Park Ave S, NY 10003 ("Selskabet"). Når disse Vilkår nævner "Influee", "vi", "os", "vores" eller "Selskabet", henvises der til Influee-selskabet, som du indgår kontrakt med.

Hvis du har brug for at kontakte os i relation til disse Vilkår, bedes du sende en e-mail til: legal@influee.co

Sidst opdateret: Januar 2019

Tjenester

Influee er en softwareplatform, et online markedsplads, der gør det muligt for virksomheder ("Klient" eller "Klienter") at finde brugere med mange følgere ("Influencere") og at deltage i deres markedsføringskampagner via sociale medier ("Kampagne") ved at offentliggøre (herunder, men ikke begrænset til) influencerens originale fotografier, videoer, opslag, Facebook- eller Instagram-historier, positive anmeldelser eller lignende markedsføringsmateriale, reklame og andet indhold ("Indhold").

En Kampagne skal bestå af et eller flere samarbejder med forskellige Influencere (hver betegnet som "Samarbejde").

Selskabets Tjenester

Underlagt denne Aftale repræsenterer Selskabet et kommercielt agentur, som forpligter sig til at finde passende Influencere i overensstemmelse med vores Klienters ønsker. Desuden og med hensyn til markedsføringstjenester bestræber Selskabet sig på at indgå kontrakter mellem Influencere og vores Klienter og i denne forstand at formidle mellem dem.

Selskabet yder også tjenester til at indgå kontrakter med Influencere på vegne af og for Klientens regning, hvis en sådan autorisation er eksplicit givet. Dette betyder, at Klienten giver en aftalt betaling til Selskabet for at udføre Kampagnen med en eller flere Influencere som betroet dertil af Klienten og på vegne af denne.

Influencers Tjenester

Hvis Selskabet eller Klienten vælger at engagere en Influencer til hans eller hendes samarbejde i en Kampagne, betyder dette, at en Influencer skal levere Tjenester for Klienten. Tjenester skal bestå af offentliggørelse af Indhold, som skal være specifikt skabt, udviklet, produceret eller leveret:

 • af Influencer (i henhold til Selskabets eller Klientens instruktioner eller ønsker, hvis det er anmodet om i Samarbejdet); eller
 • til Influencer af Klienten for en eller flere markedsføringskampagner.

Interessekonflikter

Medmindre det specifikt er angivet anderledes i den specifikke Kampagne, skal en Influencer underrette eller informere Selskabet og/eller Klienten før accept af Samarbejdet, hvis engagementet til at skabe Indhold er beregnet til formålet med markedsføring af et produkt, som er lignende det produkt, en Influencer allerede har markedsført tidligere.

Tilbuds- eller tilbudsforespørgsel på Kampagne

Der er to muligheder for, hvordan en Influencer engageres i en Kampagne:

 •  I henhold til offentligt udbud foreslår Influenceren et Samarbejde; eller
 • Klienten sender en invitation til Kampagnen.

Her starter kommunikationen, og i tilfælde af, at interessekonfliktstjekket er bestået, kan parterne engagere sig i forhandlinger med hensyn til vilkårene for Samarbejdet. Klienten giver Influenceren vilkår for Samarbejdet (f.eks. antal opslag, historier og betaling) og retningslinjer for offentliggørelse af Indhold (eksempler på fotos, foreslåede hashtags og beskrivelse osv.).

 Forhandlinger før indgåelse af en kontrakt er ikke bindende og kan afsluttes af enhver af parterne, når den part så ønsker. Ikke desto mindre skal en part, der har forhandlet uden hensigt om at indgå en kontrakt, være ansvarlig for eventuelle skader påført den anden part. En part, der har forhandlet med hensigten om at indgå en kontrakt, men opgiver hensigten uden rimelig grund således at påføre den anden part skade, skal også være ansvarlig for sådan skade. Hvis parterne ellers ikke når til enighed, skal parterne hver især bære deres egne omkostninger ved forberedelserne til indgåelse af kontrakten og skal bære de fælles omkostninger ligeligt.

 Når der er nået en aftale, oprettes Samarbejdet, og der dannes en bindende Aftale mellem Klient og Influencer for at gennemføre Samarbejdet.

Service Standard

En Influencer, der deltager i et Samarbejde, er forpligtet til at udføre Tjenesterne og levere Indholdet herunder i overensstemmelse med de retningslinjer og kreative, redaktionelle, æstetiske og tekniske krav, designfunktioner og andre instruktioner og specifikationer, der er angivet i Kampagnen eller på anden måde kommunikeret af Selskabet eller Klienten via direkte besked på Influee. Hvis der opnås en anden aftale via andre kommunikationskilder (telefon, e-mail, Skype, Viber, personligt osv.), kan en sådan aftale ikke betragtes i tilfælde af en tvist eller i tilfælde af Influencerens eller Klientens indsigelse om behørig gennemførelse af Samarbejdet.

Hver offentliggørelse af Indhold skal være offentligt synlig og tilgængelig i mindst 24 timer (eller mere, hvis det er angivet i Samarbejdet).

Før Indholdet offentliggøres eller kommunikeres online, skal Influenceren kontakte Klienten i tilfælde af spørgsmål vedrørende overholdelse af gældende lovgivning eller moralske rettigheder.

Under alle omstændigheder skal markedsføringsmaterialet i Indholdet være i overensstemmelse med alle gældende love, regler eller bestemmelser og selvregulerende retningslinjer, herunder uden begrænsning, Federal Trade Commission's retningslinjer for godkendelser og udtalelser, der findes her og enhver gyldig lovgivning, der gælder for Influencerens oprindelse fra tid til anden.

Indholds gennemgang og godkendelse

Influenceren vil normalt modtage retningslinjer for Indholdet og eksempelfotos eller -videoer i overensstemmelse med Klientens ønsker.

Influenceren kan være forpligtet til at levere Indholdet til Klientens gennemgang og godkendelse før offentliggørelsen af Indholdet. Dette er valgfrit og kan aftales i Samarbejdet.

Hvis gennemgang og godkendelse af Indhold er påkrævet, skal Influenceren indsende Indholdet via Influee-appen (særlig funktion) til Klientens gennemgang og godkendelse. Hvis Klienten godkender det foreslåede Indhold, kan et sådant godkendt Indhold blive offentliggjort af Influenceren på hans eller hendes profil inden for den aftalte frist og for den aftalte periode. Omvendt, dvs. hvis Influenceren offentliggør Indhold, uden at have gennemgangen og godkendelsen på forhånd, skal et sådant Samarbejde ikke betragtes som fuldført, og Influenceren er ikke berettiget til nogen betaling, medmindre Klienten eksplicit bekræfter et sådant Samarbejde.

 Hvis der ikke kræves forudgående gennemgang og godkendelse, kan offentliggjort Indhold kun betragtes som utilstrækkeligt eller upassende i tilfælde, hvor Indholdet åbenlyst overtræder Indholdsretningslinjerne (ifølge Selskabets ene skøn), eller kunne have en negativ indflydelse på Selskabets eller Klientens goodwill, eller kunne betragtes som diskriminerende, chikanerende, fornærmende, stødende, intimiderende, moralsk upassende, kontroversielt eller kulturelt uacceptabelt i henhold til sund fornuft eller offentlig mening.

 I tilfælde af, at Influencer ikke overholder ovenstående, fraskriver Influencer sig sin ret til at modtage nogen betaling og skal straks ændre eller fjerne sådant indhold på anmodning af Selskabet eller Klienten. Influenceren skal, på anmodning og inden for otteogfyrre (48) timer, levere bevis på sletning/fjernelse af Indholdet.

Manglende ydelse af tjenester

Når en Influencer har et aktivt Samarbejde, men undlader at yde Tjenesterne fuldt ud eller som instrueret under Kampagnen, er Influenceren ikke berettiget til nogen betaling. Ikke desto mindre, i tilfælde af en tvist vedrørende tilstrækkeligheden af Indholdet eller de udførte Tjenester og betalingen i den forbindelse, skal den endelige beslutning om (ingen) betaling for de udførte Tjenester udelukkende ligge hos Selskabet. Hvis Klienten imidlertid beslutter at godkende delvis ydelse af Tjenester og instruerer Selskabet om, at Influenceren kan modtage en proportional andel af den oprindeligt aftalte betaling, vil Selskabet gøre dette (f.eks. Influenceren offentliggør 2 ud af 3 oprindeligt aftalte historier, inden for den aftalte tidsramme og i henhold til de aftalte samarbejdsvilkår).

I tilfælde af manglende ydelse af Tjenester skal Klienten og Influenceren hver især bære eventuelle andre omkostninger vedrørende Samarbejdet, herunder men ikke begrænset til risikoen for forsendelse af gratis produkt.

Deltagere eller tredjepart

Hvis en Influencer involverer andre personer i forbindelse med Indholdet, skal Influenceren indhente deres forudgående samtykke og vil være eneansvarlig for at dele deres personlige oplysninger og dermed gøre dem synlige på Influencerens profil.

Selskabet og/eller Klienten kan anmode om en kopi af et sådant samtykke, især (men ikke begrænset til) i tilfælde af personer under 15 år, og også under hensyntagen til omstændighederne omkring stedet og tidspunktet, hvor Indholdet blev fremstillet (f.eks. i tilfælde af, at Indholdet blev taget på et offentligt sted, ville et sådant samtykke normalt ikke betragtes som nødvendigt, hvis der ikke var andre krænkelser af moralske eller privatlivsrettigheder).

Frist

Klienten er forpligtet til at gøre det muligt for Influenceren at levere sine tjenester rettidigt. Dette betyder, at Klienten skal (inklusive, men ikke begrænset til):

 •  Sende det gratis produkt hurtigst muligt, dvs. så Influenceren har en tilstrækkelig periode til at udføre Tjenesterne før fristen;
 • Foretage forudbetaling til Selskabets spærrede konto;
 • Hurtigt og aktivt reagere på eventuelle spørgsmål eller bemærkninger fra Influenceren;
 • omgående gennemgå Indholdet (hvis det er nødvendigt);

I det modsatte tilfælde og medmindre der er opnået en særlig aftale via Influee, skal Samarbejdet mellem parterne betragtes som mislykket, og derfor skal Selskabet returnere forudbetalingen til Klienten (medmindre andet er aftalt af Klienten), men Influenceren kan beholde det gratis produkt uden nogen offentliggørelse af Indholdet.

Influenceren skal levere Tjenesterne og aflevere Indholdet rettidigt, dvs. i henhold til de tidsfrister, der er angivet i den relevante Kampagne, da udførelsen af Tjenesterne til tiden kan være af vital betydning ifølge denne Aftale.

Hvis udførelsen af Tjenesterne til en bestemt deadline er en væsentlig del af Kampagnen, og Influenceren ikke udfører Tjenesterne rettidigt, accepterer Influenceren ubetinget, at han eller hun ikke er berettiget til nogen betaling.

Ikke desto mindre kan Selskabet og/eller Klienten opretholde kontrakten, hvis Selskabet eller Klienten efter deadline underretter Influenceren om, at Tjenesterne kan udføres inden for en passende periode, dvs. en forlænget deadline. I tilfældet med forsinkelse af Tjenesterne kan Selskabet og/eller Klienten reducere den oprindeligt aftalte betaling efter eget skøn.

Foreningen eller kritik

Influenceren må ikke udføre Tjenesterne, eller henvise til Influencerens forhold til Selskabet eller Klienten, i forbindelse med politiske aktiviteter, sociale årsager eller kommercielle aktiviteter, som ikke på forhånd er godkendt af Selskabet eller Klienten via e-mail eller skriftligt.

 Influenceren må ikke kommunikere til nogen, skriftligt eller mundtligt, noget kritisk om Selskabet eller Klienten, eller om nogen af deres respektive virksomheder, (tidligere eller nuværende) aktionærer, medlemmer, direktører, ledere, ansatte, entreprenører eller kunder i forbindelse med Tjenesterne. Denne sektion forhindrer ikke Influenceren i at udøve rettigheder, som ved lov ikke kan fraskrives ved kontraktlig aftale, eller fra at afsløre oplysninger i det omfang, loven eller en regulator kræver det.

 I tilfælde af brud på bestemmelserne i denne sektion, skal Influenceren holdes ansvarlig for at betale et vederlag for eventuelle påførte skader og yderligere en kontraktlig bøde på 300 % af Influencerens indtjening, indtil videre opnået på basis af et forretningsforhold etableret med Klienten eller Selskabet.

Vederlag

For hvert Samarbejde skal Klienten betale et forudbetaling for Influencerens Tjenester til Selskabets spærrede konto.

Efter Klientens gennemgang af Influencerens Indhold og bekræftelse vedrørende Indholdets tilstrækkelighed (dvs. Tjenesterne blev udført under vilkår, instruktioner, anmodninger og inden for tidsfrister aftalt med Kampagnen) vil Influenceren kunne anmode om en udbetaling.

Selskabet kan ikke holdes ansvarligt, hvis Influenceren ikke udfører Tjenesterne som anmodet; dog garanterer Selskabet, at sådan en Influencer ikke vil modtage nogen betaling fra Selskabets spærrede konto for utilstrækkeligt udført Samarbejde, eller kun vil modtage en tilsvarende reduktion af betalingen ifølge Klientens instruktioner eller Selskabets eget skøn.

Influenceren er selv ansvarlig for at dække alle og andre af Influencerens udgifter og omkostninger afholdt i løbet af og for at udføre Tjenesterne.

Offentliggørelse af betalt partnerskab

Influenceren har ansvaret for at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og eller enhver tilsvarende lovgivning, der styrer Influencer-marketing og offentliggørelse af finansielle eller materielle vederlag, og er eneansvarlig for enhver ikke-offentliggørelse af sådant vederlag.

Influenceren skal offentliggøre, at Influenceren har modtaget eller vil modtage vederlag for at skabe og offentliggøre Indholdet på en utvetydig og klar måde. Brug af værktøjet "Betalt partnerskab" anbefales, hvis influenceren har adgang til den funktion. Det skal bruges som et supplement til, ikke i stedet for, at afsløre det i billedteksten. Eller du kan bruge hashtags: #ad, #sponsored osv. For yderligere instruktioner henvises til dette dokument eller tilsvarende dokument, der gælder for din lovgivning.

Selvstændig kontraktforhold

Influencerens forhold til Selskabet er det af en selvstændig entreprenør, og intet i denne Aftale er tiltænkt at (eller bør fortolkes til at) skabe et partnerskab, agentur, joint venture eller ansættelsesforhold.

Influenceren erkender og accepterer, at Influenceren i sidste ende er ansvarlig for at indgive alle skatteerklæringer og betalinger eller indkomstskat, social forsikring, lønsumsafgift, skat på frynsegoder, betaling på konto eller andre skatterelaterede emner med hensyn til udførelsen af Tjenesterne og modtagelsen af gebyrer rettidigt. Influenceren er selv ansvarlig for, og skal vedligeholde tilstrækkelige optegnelser over, udgifter afholdt i forbindelse med udførelsen af Tjenesterne. Ingen del af Influencerens aflønning vil være genstand for tilbageholdelse af Selskabet til betaling af social sikring, føderal, statslig eller anden medarbejder lønsumsafgift med hensyn til nogen medarbejder, entreprenør eller anden person, der bruges af Influenceren til at udføre Tjenesterne.

Influees intellektuelle ejendomsrettigheder

Selskabet forbeholder sig alle rettigheder, titler og interesser i Tjenesterne, Selskabets website, Influee-appen, Influee-dashboardet og Selskabets intellektuelle ejendom, uanset om de er registreret eller ej, undtagen ophavsret til vores Klienters og tredjeparters teknologi. Med henblik på disse Vilkår betyder "Intellektuelle ejendomsrettigheder" alle patenter, varemærkenavne, proprietære rettigheder, ophavsrettigheder, titler, computerkoder, audiovisuelle effekter, temaer, figurer, figurnavne, historier, dialog, indstillinger, kunstværker, lydeffekter, musikværker, maskerettigheder, moralske rettigheder, rettigheder til offentlighedens image, varemærke-, servicemærke-, handelsskik- og goodwillrettigheder, handelshemmeligheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som nu eksisterer eller herafter kommer til eksistens under lovene i enhver stat, land, territorium eller anden jurisdiktion.

Bortset fra som udtrykkeligt angivet i disse Vilkår, skal intet heri fortolkes som tildeling af nogen licens eller ret til Influenceren, ved implikation, estoppel eller på anden måde, under ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

Feedback

I forbindelse med din brug af vores tjenester kan du give os din Feedback (forslag, ideer, anmeldelser, kommentarer, materiale og spørgsmål eller anden information og/eller materiale angående Tjenesterne og vores website). Vi vil have de eksklusive rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, til enhver feedback, forslag, ideer eller anden information eller materiale, som du giver os, vedrørende vores tjenester, uanset om det er via e-mail, offentliggørelse gennem vores tjenester eller på anden måde. Du fraskriver dig eventuelle rettigheder, du måtte have til Feedbacken (herunder eventuelle ophavsrettigheder i det omfang, loven tillader) og vi vil være berettigede til sådan Feedback til ethvert formål (herunder kommerciel brug), uden anerkendelse eller kompensation til dig. Eventuel Feedback, du giver os, er ikke fortrolig, ikke-ejendomsretlig og er ikke underlagt en licens fra tredjepart, og vi har intet ansvar for ethvert tab eller skade lidt af dig som følge af afsløring eller brug af sådan Feedback.

Influencerens intellektuelle ejendomsrettigheder

Vedrørende Selskabet

Ved brug af Tjenesterne erklærer Influenceren eksplicit, at ethvert Indhold, der tilvejebringes til Selskabet, kan anvendes til yderligere Selskabets reklame, marketing og reference til 'god forretningsmæssig samarbejde' med Influenceren. For at øge eksponeringen og promovere Selskabet kan Indholdet også vises på andre websites, i applikationer, inden for e-mails og i online og offline reklamer.

Vedrørende Klienten

Klienten fastslår, at den ikke må erhverve eller holde intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende Influencerens Indhold uden Influencerens forudgående godkendelse. Eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder og relationer opstået derfra skal styres under Samarbejdet.

 Med henblik på et specifikt Samarbejde skal Klienten og Influenceren for hvert Samarbejde individuelt aftale, om det offentliggjorte Indhold skal være af:

 •  FULDE BRUGSRETTIGHEDER, hvilket giver Klienten den automatiske evne og ikke-eksklusiv, verdensomspændende, uigenkaldelig licens til at bruge, kopiere, forberede afledte værker af, distribuere og fremføre eller vise offentligt eller på anden måde genbruge Indholdet i al evighed; eller
 • INGEN BRUGSRETTIGHEDER, hvilket forbyder Klienten genbrugen af noget af Indholdet efter Samarbejdet.

I tilfældet med FULDE BRUGSRETTIGHEDER som en licens over Indholdet gælder den følgende sektion: "Tildeling af fulde brugsrettigheder".

Tildeling af fulde brugsrettigheder

Kun hvis det er udtrykkeligt aftalt mellem Klienten og Influenceren inden for Samarbejdet, giver Influenceren med sit samarbejde i Kampagnen uigenkaldeligt og evigt Klienten, i sin helhed og fuldt ud, den ikke-eksklusive, ubegrænsede, overdragelige, underlicensbare verdensomspændende licens som rettighed og tilladelse til at bruge, publicere, reproducere og skabe afledte værker fra Indholdet, helt eller delvis, i stillestående, enkelte, flere, bevægelige eller videoformater eller i ethvert andet medie eller format (nu eksisterende eller fremtidig) til kommercielle og følgende formål: opslag på Klientens sociale mediekonti, hjemmesider og mobil-apps, annoncer på sociale medier, digitale annoncer eller lignende.

Uanset det foregående afsnit skal tildeling af fulde brugsrettigheder ikke omfatte trykte medier, dvs. publikationer på reklametavler, i magasiner, aviser, flyers, brochurer, tøj osv.

Selskabets begrænsede licens til Influenceren

Selskabet giver hermed Influenceren en begrænset, eksklusiv, ikke-overdragbar, ikke-tildelelig, royaltyfri licens til at bruge Indholdet og Klientens navn, logo og andre varemærker, udelukkende i forbindelse med Influencerens autoriserede og forudgodkendte udførelse af Tjenesterne i henhold til et individuelt Samarbejde, medmindre andet specifikt er angivet i det respektive Samarbejde.

Varigheden af en sådan licens skal fastlægges af Klienten i Samarbejdet; hvis det ikke er fastlagt, skal licensen ophøre ved afslutningen af Samarbejdet.

Influenceren anerkender ikke at opnå eller holde nogen rettighed, titel eller interesse i eller til nogen af Selskabets eller Klientens varemærker, servicemærker, handelsnavne eller ophavsrettigheder.

Overholdelse af love

Influenceren accepterer og anerkender at bruge Tjenesterne i overensstemmelse med disse Vilkår og gældende lov og ikke at overtræde nogen lov, kontrakt, intellektuel ejendomsret, privat- eller tredjeparts rettighed eller forvolde en erstatningstat og være alene ansvarlig for enhver opførsel under levering af Tjenesterne eller brug af Selskabets tjenester.

 Influenceren skal overholde alle gældende love og regler i forbindelse med levering af Tjenesterne, herunder Federal Trade Commission's Vejledninger vedrørende Anvendelse af Godkendelser og Udtalelser i Annoncering, tilgængelig her, eller lignende lovgivning, gældende fra tid til anden.

Fortrolighed

Influenceren må ikke afsløre engelskabsdetaljerne for Samarbejdet uden at opnå forudgående skriftlig godkendelse fra Selskabet og/eller Klienten.

Influenceren skal spørge Klienten, om de er enige i at blive brugt som reference i hans fremtidige forretningsmæssige bestræbelser.

Uagtet ovenstående må Influenceren afsløre Influencerens generelle tilknytning til Selskabet og/eller Klienten, hvis en sådan afsløring åbenlyst sker på en gunstig, positiv og ikke-nedgørende måde.

Influenceren må ikke afsløre indholdet af denne Aftale eller tidligere forhandlingstermer eller nogen markedsføringsplaner, strategier, resultater eller andre oplysninger ("Fortrolige Oplysninger"), som Influenceren har fået tilsendt, eller som Influenceren har lært i forbindelse med Tjenesterne eller denne Aftale uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke, medmindre og indtil sådanne Fortrolige Oplysninger generelt er blevet tilgængelige for offentligheden fra kilder, der ikke er Influenceren.

Definitionen af "Fortrolige Oplysninger" omfatter også enhver anden information, hvor det er klart, at en afsløring til en uautoriseret person kunne resultere i betydelig skade for Selskabet eller dets Klient. Influenceren er ansvarlig for afsløringen af Fortrolige Oplysninger, hvis de er bevidste eller burde være bevidste (men ikke var det på grund af almindelig uagtsomhed) om en sådan informations karakter.

Ved afslutningen af denne Aftale skal Influenceren ikke drøfte eller omtale de specifikke detaljer om opsigelsen og begrænse eventuelle kommentarer eller udtalelser om opsigelsen, hvis nogen, til det faktum, at forholdet er afsluttet og den effektive opsigelsesdato.

Klienten forpligter sig også til at behandle alle persondata fra Influenceren fortroligt og må ikke afsløre eller dele nogen persondata, under forudsætning af at Klienten ikke har opnået forudgående samtykke fra Influenceren.

Forpligtelsen til at beskytte persondata og Fortrolige Oplysninger som en hemmelighed skal være bindende selv efter afslutningen af Kampagnen eller efter Tjenesternes udførelse.

Influee-score

Selskabet beregner en "Influee-score" for en Influencer baseret på målingsmekanikker for engagement. Influee-scoren er ikke en fast beregning og opdateres cirka ugentligt.

Influenceren accepterer, at Selskabet giver sin Klient Influee-scoren og andre oplysninger med hensyn til potentielle Influencer, for at lette Klientens beslutning om, hvilken Influencer der skal være egnet til samarbejde på en Kampagne.

Erstatning

Influenceren skal være eneansvarlig for det offentliggjorte Indhold og skal skadesløsholde og forsvare Selskabet og/eller Klienten mod eventuelle krav, der stammer fra det offentliggjorte Indhold.

Influenceren skal også forsvare, skadesløsholde og holde Selskabets aktionærer, direktører, ansatte, studerende, Klienter ("Dækkede Parter") og tildelinger skadesløse fra og imod ethvert og alle tredjeparts krav, sagsanlæg, skader, forpligtelser, domme, vurderinger, rentegebyrer, bøder, omkostninger eller udgifter, inklusive rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger (samlet benævnt "Forpligtelser"), der opstår fra:

 • enhver forsætlig forseelse eller uagtsom handling eller udeladelse fra Influenceren,
 • enhver overtrædelse af Influenceren og/eller dennes repræsentanter af enhver regulering, der gælder for udførelsen af Influencerens forpligtelser under denne Aftale;
 • materiale eller oplysninger skabt eller givet af Influenceren, inklusive eventuelle Forpligtelser, der stammer fra den faktiske eller påståede krænkelse af Influenceren af en tredjeparts patent, varemærke ophavsret eller publisitetsrettigheder vedrørende sådant materiale eller oplysninger; eller
 • Influencerens brud på denne Aftale.

Hvis Selskabet søger erstatning, skal Influenceren give Selskabet retten til at deltage i forliget og/eller forsvaret som en indgribende eller retssagspart i ethvert sådant krav.

Influenceren skal underrette Selskabet skriftligt eller via e-mail om enhver (risikoen ved) Forpligtelse inden for 8 arbejdsdage. Influenceren må ikke indgå forlig eller afgøre noget krav uden Selskabets forudgående skriftlige godkendelse og skal derfor være eneansvarlig for Selskabets pådrejede skader i tilfælde af brud på en sådan handling eller underretning heraf.

Frigivelse

Influenceren frigiver og fralægger Dækkede Parter fra eventuelle og alle krav (undtagen betaling af gebyrer) som opstår fra eller er relateret til din levering af Tjenesterne. Sådanne udelukkede krav inkluderer eventuelt Selskabets eller Klientens ansvar for enhver ulykke, sygdom, skade, tab eller beskadigelse af personlig ejendom.

Selskabet erklærer udtrykkeligt og Influenceren anerkender og accepterer, at Dækkede Parter påtager sig intet ansvar for noget ansvar, skade eller skade, som kan skyldes Influencerens uagtsomme eller forsætlige handlinger eller udeladelser begået før, under eller efter levering af Tjenesterne.

Selskabet erklærer udtrykkeligt og Influenceren anerkender og accepterer, at Dækkede Parter påtager sig intet ansvar for noget ansvar, skade eller skade, der er forårsaget af forsætlige eller uagtsomme handlinger eller udeladelser fra andre.

 Influenceren skal også selv være ansvarlig for eventuelle krav, der måtte opstå vedrørende brugen af Influencerens Indhold, navn, lighed og billede, herunder eventuelle krav om æreskrænkelse, privatlivskrænkelse eller krænkelse af moralske rettigheder, rettigheder til offentlighedens image eller ophavsret. Influenceren frigiver derfor Dækkede Parter fra eventuelle krav.

Repræsentationer og garantier

Influenceren repræsenterer og garanterer, at:

 • Influenceren er i en legal alder til at bruge vores applikation og har fuld forretningskapacitet (evne) og magt til at indgå og fuldstændigt udføre denne Aftale i henhold til dens vilkår;
 • udførelsen, levering og udførelse af denne Aftale vil ikke overtræde tredjeparts rettigheder eller overtræde bestemmelserne i nogen aftale, som Influenceren er part i;
 • Indholdet skal være helt originalt og ikke kopieret helt eller delvist fra noget andet værk, undtagen materialer i offentlig ejendom eller leveret til Influenceren af Selskabet eller Klienten;
 • hverken Indholdet eller dets brug krænker eller overtræder nogen ret til privatliv eller offentlighedens image, eller udgør injurie, bagvaskelse eller uretfærdig konkurrence, eller krænker eller overtræder ophavsretten, varemærkerettighederne eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder for enhver person eller enhed; og
 • Influencerens engagement under denne Aftale og levering af Tjenesterne vil ikke blive brugt til at betale for, støtte eller på anden måde engagere sig i ulovlige aktiviteter; herunder men ikke begrænset til: spil, svindel; hvidvaskning af penge; eller terroristaktiviteter; eller andre ulovlige aktiviteter;
 • Influenceren må ikke give falske, unøjagtige eller vildledende oplysninger og/eller Influenceren må ikke opfordre eller tilskynde en tredjepart til at engagere sig i nogen af de aktiviteter, der er forbudt under dette afsnit.

Med henblik på kontosikkerhed forbeholder Selskabet sig retten til at anmode om yderligere oplysninger til enhver tid for at støtte verifikationen af brugeridentiteter.

Varighed og opsigelse

Denne Aftale træder i kraft øjeblikkeligt efter dit samtykke til denne Aftale, hvilket er givet ved tilmelding, dvs. klikke på "næste" knappen og skal ophøre på den dato Influenceren ophører med at bruge applikationen eller ved vores opsigelse af denne Aftale.

Selskabet forbeholder sig retten til at opsige og/eller suspendere Influencerens/Klientens adgang til applikationen uden forudgående skriftligt varsel til Influenceren/Klienten.

Desuden forbeholder Selskabet sig retten til at slette alle relaterede oplysninger og filer relateret til brugen af vores tjenester/applikation uden ansvar over for Influenceren eller Klienten til enhver tid og af enhver grund, herunder, men ikke begrænset til, hvis det efter Selskabets eneste skøn menes, at Influenceren eller Klienten har: (i) overtrådt disse Vilkår, (ii) skabt risiko eller mulig retslig eksponering.

 Influencer eller Klient kan ikke slette sin eller hendes konto, hvis Samarbejdet er i gang.

I andre tilfælde skal brugerens konto slettes inden for 3 arbejdsdage efter Selskabets modtagelse af Influencerens eller Klientens anmodning om sletning.

Overlevelse

Rettigheder og forpligtelser, som med deres natur er tiltænkt at overleve opsigelse eller udløb af denne Aftale, skal således overleve. Ingen forpligtelse

Intet i denne Aftale skal udgøre nogen forpligtelse for Selskabet eller Klienten til at bruge Indholdet eller andre rettigheder, der er givet i denne Aftale.

Overdragelse

Influenceren må ikke underentreprenere eller på anden måde delegere Influencerens forpligtelser under denne Aftale uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke vil være i Selskabets eneste skøn og uden nogen forpligtelse til at overveje virkningen af sin beslutning på interesserne hos nogen anden end Selskabet selv.

Meddelelser

Meddelelse, der kræves eller tillades af denne Aftale, skal være skriftlig og skal leveres via certificeret eller anbefalet post, med kvittering efter verifikation af modtagelse. Meddelelsen skal sendes til adresserne angivet ovenfor eller til en sådan anden adresse, som en af parterne kan specificere skriftligt.

Gældende lov

Denne Aftale styres af lovene i Selskabets registrerede sæde.

 Jurisdiktion og valg af domstol for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne Aftale, skal udelukkende være de føderale eller statslige domstole beliggende i USA.

Opdelbarhed

Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævbar af en domstol, vil lovligheden, gyldigheden og håndhævbarheden af de resterende bestemmelser i denne Aftale ikke blive påvirket eller svækket derved.

Frafald og helhedsaftale

En parts frafald af en overtrædelse af en bestemmelse i denne Aftale af den anden part skal ikke fungere eller opfattes som et frafald af en anden eller efterfølgende overtrædelse af sådan anden part. En parts fejl på ethvert tidspunkt eller tidspunkter i at kræve streng udførelse af den anden af en eller alle vilkår, pagter eller betingelser i denne Aftale skal ikke opfattes som en fortsat frafald eller afståelse deraf, og hver kan til enhver tid kræve streng og fuldstændig udførelse af den anden af nævnte vilkår, pagter og betingelser.

 Disse brugsvilkår udgør den samlede aftale mellem parterne vedrørende dette emne og erstatter alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige aftaler vedrørende sådant emne. Vilkårene i denne Aftale styrer alle tjenester udført af Influencer for Selskabet.

Ændringer af vilkår

Selskabet forbeholder sig retten, efter eget skøn, til at ændre eller erstatte vilkårene når som helst. Det er dit eneste ansvar regelmæssigt at gennemgå disse vilkår og eventuelle revisioner. Hvis du på noget tidspunkt finder disse vilkår uacceptable, eller hvis du ikke er enig i disse vilkår, bedes du stoppe med at bruge eller ikke bruge vores website, applikation eller tjenester. Du vil blive betragtet som at have accepteret eventuelle ændringer ved fortsat at bruge vores applikation/tjenester eller tilgå vores website.

Garanti

I det fulde omfang, der er tilladt efter gældende lovgivning, leveres Selskabets tjenester på et "som de er" og "som tilgængelige" grundlag. Du fraskriver udtrykkeligt, og Selskabet fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte garantier, herunder underforståede garantier for tilstand, uafbrudt brug, salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder og garantier (hvis nogen) som følge af en handelsgang, brug eller handelsskik.

 Influee garanterer ikke, at tjenesten vil være fejlfri eller uafbrudt; at fejl vil blive rettet inden for rimelig tid. Du anerkender, at din brug af tjenesten er på egen risiko. Ved at få adgang til eller bruge tjenesten repræsenterer og garanterer du, at dine

Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder vil Selskabet (inklusive Selskabets funktionærer, direktører, ansatte, agenter og leverandører) være ansvarlige overfor dig for noget tab eller skade af nogen art (herunder, men ikke begrænset til, for ethvert direkte, indirekte, økonomisk, eksemplarisk, særligt, straffende, tilfældigt eller følgeskader eller skader), der er direkte eller indirekte relateret til: (a) din brug eller manglende evne til at bruge vores tjeneste; (b) uautoriseret adgang til din konto (c) manglende ydeevne (d) fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning af filer eller e-mails, fejl, defekter, virus, forsinkelser og ydelse af tjenesterne (e) eventuelle fejl eller udeladelser i tjenestens drift; eller (h) enhver skade på teknologi, herunder, uden begrænsning, skade fra et sikkerhedsbrud eller fra enhver virus, bugs, manipulation, svindel, fejl, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse i driften eller transmission, computerlinje eller netværksfejl eller enhver anden teknisk eller anden funktionsfejl.

Under ingen omstændigheder skal Selskabets samlede ansvar over for dig for alle skader, tab eller handlinger overstige hundrede euro (100,00 eur).

Kreativ motor for eCom-mærker

Influee Inc.
228 Park Ave S
New York, New York 10003
hello@influee.co

© Copyright 2024 Influee Inc.