Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij het Influee Platform!

Door te klikken op "aanmelden" en het gebruik van het Influee Platform ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") en ga je een Dienstenovereenkomst ("Overeenkomst") aan tussen jou en Influee Inc., 228 Park Ave S, NY 10003 ("Bedrijf"). Wanneer deze Voorwaarden "Influee", "wij", "ons", "onze" of "Bedrijf" vermelden, verwijzen ze naar het Influee-bedrijf waarmee je een contract aangaat.

 Als je contact met ons op moet nemen in verband met deze Voorwaarden, mail ons dan op: legal@influee.co

Laatst bijgewerkt: januari 2019

Diensten

Influee is een softwareplatform, een online marktplaats, waarmee bedrijven ("Klant" of "Klanten") gebruikers met veel volgers ("Influencers") kunnen vinden en deel kunnen nemen aan hun marketingcampagnes via sociale media ("Campagne") door het publiceren van (inclusief maar niet beperkt tot) originele foto's, video's, berichten, Facebook- of Instagramverhalen, positieve recensies of vergelijkbaar marketingmateriaal, reclame en andere inhoud ("Inhoud") van de Influencer.

 Een Campagne bestaat uit een of meerdere samenwerkingen met verschillende Influencers (elk als "Samenwerking").

Diensten van het Bedrijf

Onderhevig aan deze Overeenkomst, vertegenwoordigt het Bedrijf een handelsagentschap dat zich ertoe verbindt geschikte Influencers te vinden volgens de wensen van onze Klant. Bovendien, met betrekking tot marketingdiensten, streeft het Bedrijf ernaar contracten tussen Influencers en onze Klanten af te sluiten en in die zin tussen hen te bemiddelen.

Het Bedrijf verstrekt ook het afsluiten van contracten met Influencers in naam van en voor rekening van de Klant als dergelijke autorisatie expliciet is gegeven. Dit betekent dat de Klant een overeengekomen betaling aan het Bedrijf verstrekt om de Campagne met één of meer Influencers uit te voeren, zoals daartoe door de Klant toevertrouwd en op naam en rekening van deze laatste.

Diensten van Influencers

Als het Bedrijf of de Klant ervoor kiest een Influencer in te schakelen voor zijn of haar samenwerking in een Campagne, betekent dit dat een Influencer Diensten zal verlenen voor de Klant. Diensten bestaan uit het publiceren van Inhoud die specifiek moet worden gecreëerd, ontwikkeld, geproduceerd of geleverd:

 • door de Influencer (volgens instructies of wensen van het Bedrijf of de Klant, indien aldus verzocht in de Samenwerking); of
 • aan de Influencer door de Klant voor één of meer marketingcampagnes.

Belangenconflicten

Tenzij specifiek anders bepaald in de specifieke Campagne, moet een Influencer het Bedrijf en/of de Klant vooraf waarschuwen of informeren voordat een Samenwerking wordt geaccepteerd, indien de betrokkenheid bij het creëren van Inhoud bedoeld is voor het op de markt brengen van een product dat vergelijkbaar is met een product waarvoor een Influencer al in het verleden marketing heeft gedaan.

Campagne-aanbesteding of -aanbod

Er zijn twee opties hoe een Influencer betrokken wordt bij een Campagne:

 • In overeenstemming met een openbare aanbesteding stelt de Influencer een Samenwerking voor; of
 • de Klant stuurt een uitnodiging voor de Campagne.

Hiermee begint de communicatie en als het onderzoek naar belangenconflict is geslaagd, kunnen de partijen onderhandelen over de voorwaarden van de Samenwerking. De Klant voorziet de Influencer van de Samenwerkingsvoorwaarden (bijvoorbeeld aantal berichten, verhalen en betaling) en richtlijnen voor het posten van Inhoud (voorbeelden van foto’s, voorgestelde hashtags en beschrijving, etc.).

 Onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een contract zijn niet bindend en kunnen door een van de partijen te allen tijde worden beëindigd. Niettemin zal een partij die heeft onderhandeld zonder de intentie tot het sluiten van een contract aansprakelijk zijn voor eventuele schade toegebracht aan de andere partij. Een partij die onderhandeld heeft met de intentie tot sluiten van een contract maar deze intentie zonder rechtvaardige gronden verlaat, waardoor schade aan de andere partij wordt toegebracht, is ook aansprakelijk voor dergelijke schade. Als de partijen verder geen overeenstemming bereiken, draagt iedere partij de eigen kosten voor het voorbereiden van het sluiten van het contract en dragen ze de gezamenlijke kosten in gelijke delen.

Zodra de overeenkomst is bereikt, wordt de Samenwerking gecreëerd en wordt een bindende Overeenkomst gevormd tussen Klant en Influencer om de Samenwerking te voltooien.

Standaard van de Dienst

Een Influencer die deelneemt aan een Samenwerking is verplicht de Diensten uit te voeren en de Inhoud hieronder te leveren in overeenstemming met de richtlijnen en creatieve, redactionele, esthetische en technische vereisten, ontwerpeigenschappen en andere instructies en specificaties die worden verstrekt in de Campagne of anders gecommuniceerd door het Bedrijf of de Klant via direct bericht op Influee. Als een andere overeenkomst wordt bereikt via andere bronnen van communicatie (telefoon, e-mail, Skype, Viber, persoonlijk, etc.), kan een dergelijke overeenkomst niet in overweging worden genomen in geval van een geschil of in geval van bezwaar door de Influencer of de Klant over naar behoren voltooiing van de Samenwerking.

 Elke publicatie van Inhoud moet openbaar zichtbaar en beschikbaar zijn voor ten minste 24 uur (of meer indien zodoende bepaald in de Samenwerking).

 Voordat enige Inhoud online wordt gepost of gecommuniceerd, moet een Influencer de Klant contacteren in geval van vragen over naleving van toepasselijke wetgeving of morele rechten.

In ieder geval moet het marketingmateriaal van de Inhoud in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, regels of voorschriften, en zelfregulerende richtlijnen, inclusief maar niet beperkt tot, de richtlijnen van de Federal Trade Commission over Endorsements en Testimonials die hier beschikbaar zijn en alle geldige wetgeving die van tijd tot tijd van toepassing is op de herkomst van de Influencer.

Content-beoordeling en goedkeuring

Influencer ontvangt gewoonlijk inhoudsrichtlijnen en voorbeeldfoto's of -video's volgens de wensen van de Klant.

Influencer kan verplicht worden de Inhoud voor beoordeling en goedkeuring van de Klant te leveren vóór het publiceren van de Inhoud. Dit is optioneel en kan overeengekomen worden in de Samenwerking.

Als beoordeling en goedkeuring van de inhoud vereist is, moet de Influencer de Inhoud indienen via de Influee App (speciale functie) voor beoordeling en goedkeuring van de Klant. Als de Klant de voorgestelde Inhoud goedkeurt, kan een dergelijke goedgekeurde Inhoud worden gepubliceerd door de Influencer op zijn of haar profiel binnen de overeengekomen deadline en voor de overeengekomen periode. In het tegenovergestelde geval, dat wil zeggen, als de Influencer Inhoud plaatst zonder de vooraf overeengekomen beoordeling en goedkeuring, wordt een dergelijke Samenwerking niet beschouwd als voltooid en komt de Influencer niet in aanmerking voor enige betaling, tenzij de Klant een dergelijke Samenwerking uitdrukkelijk bevestigt.

Als voorafgaande beoordeling en goedkeuring niet vereist is, kan geplaatste Inhoud alleen worden beschouwd als onvoldoende of ongepast in het geval dat de Inhoud duidelijk de Inhoudsrichtlijnen schendt (volgens het eigen oordeel van het Bedrijf), of negatief kan afdoen aan de goodwill van het Bedrijf of de Klant, of kan worden beschouwd als discriminerend, lasterlijk, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, moreel ongepast, controversieel of cultureel onaanvaardbaar volgens het gezond verstand of de algemene publieke opinie.

In het geval dat de Influencer niet voldoet aan het bovenstaande, doet de Influencer afstand van zijn of haar recht op enige betaling en zal worden verplicht onmiddellijk dergelijke inhoud te wijzigen of te verwijderen op verzoek van het Bedrijf of de Klant. Influencer zal, op verzoek en binnen acht en veertig (48) uur, bewijs leveren van de verwijdering/verwijdering van de Inhoud.

Niet-uitvoering van diensten

Zodra Influencer een actieve Samenwerking heeft, maar er niet in slaagt de Diensten volledig of zoals geïnstrueerd onder de Campagne uit te voeren, komt de Influencer niet in aanmerking voor enige betaling. Niettegenstaande het bovenstaande, in het geval van een geschil over de adequaatheid van de Inhoud of de uitgevoerde Diensten en de betaling in dit verband, zal de uiteindelijke beslissing van (niet-)betaling voor de uitgevoerde Diensten naar eigen goeddunken van het Bedrijf zijn. Als de Klant echter besluit de uitvoering van de Diensten gedeeltelijk goed te keuren en het Bedrijf instrueert dat de Influencer een evenredig bedrag van de oorspronkelijk overeengekomen betaling mag ontvangen, zal het Bedrijf dat doen (bijvoorbeeld de Influencer plaatst 2 van de 3 oorspronkelijk overeengekomen verhalen, binnen het overeengekomen tijdsbestek en volgens de overeengekomen Samenwerkingsvoorwaarden).

In het geval van niet-uitvoering van Diensten, zullen zowel de Klant als de Influencer eventuele andere kosten met betrekking tot de Samenwerking dragen, inclusief maar niet beperkt tot het risico van gratis productverzending.

Deelnemers of derde personen

Als de Influencer andere individuen betrekt bij de Inhoud, moet de Influencer vooraf hun toestemming verkrijgen en is hij/zij uitsluitend verantwoordelijk voor het delen van hun persoonlijke gegevens en daardoor zichtbaar maken op het profiel van de Influencer.

De Onderneming en/of de Klant kunnen verzoeken om een kopie van deze toestemming, met name (maar niet beperkt tot) in geval van personen jonger dan 15 jaar, en tevens rekening houdend met de omstandigheden van de plaats en tijd waar de Inhoud is gemaakt (bijvoorbeeld als de Inhoud in een openbare plaats is genomen, zou zo'n toestemming gewoonlijk niet als noodzakelijk worden beschouwd als geen andere morele of privacyrechten werden geschonden).

Deadlines

Van de Klant wordt verlangd de Influencer in staat te stellen zijn Diensten tijdig te leveren. Dit betekent dat de Klant moet (inclusief maar niet beperkt tot):

 • Het gratis product zo snel mogelijk verzenden, dat wil zeggen, zodat de Influencer een adequate periode heeft voor de uitvoering van de Diensten binnen de deadline;
 • De vooruitbetaling doen op het spaarrekening van het Bedrijf;
 • Actief en snel reageren op vragen of opmerkingen van de Influencer;
 • tijdig de Inhoud beoordelen (indien nodig);

In het tegenovergestelde evenement en tenzij een speciale overeenkomst via Influee wordt bereikt, wordt de Samenwerking tussen de partijen geacht mislukt te zijn, dus het Bedrijf zal de vooruitbetaling aan de Klant retourneren (tenzij anders bepaald door de Klant), maar de Influencer mag het gratis product houden zonder publicatie van de Inhoud.

De Influencer moet de Diensten verlenen en de Inhoud tijdig voltooien en leveren, d.w.z. volgens de deadlines die zijn vastgesteld in de toepasselijke Campagne, aangezien de tijdige uitvoering van Diensten van vitaal belang kan zijn onder deze Overeenkomst.

Als de uitvoering van Diensten tot een specifieke deadline een essentieel onderdeel is van de Campagne en de Influencer er niet in slaagt de Diensten op tijd uit te voeren, stemt de Influencer onherroepelijk ermee in dat hij of zij niet in aanmerking komt voor enige betaling.

Niettemin kunnen het Bedrijf en/of de Klant het contract van kracht laten blijven als na de deadline het Bedrijf en/of de Klant de Influencer informeert dat de uitvoering van de Diensten binnen een geschikte periode kan worden uitgevoerd, d.w.z. een verlengde deadline. In het geval van vertraging van Diensten kan het Bedrijf en/of de Klant de oorspronkelijk overeengekomen betaling verminderen naar eigen goeddunken.

Associatie of Kritiek

Influencer zal de Diensten niet uitvoeren, of verwijzen naar Influencers relatie met het Bedrijf of de Klant, in verband met politieke activiteiten, sociale doeleinden of commerciële activiteiten die niet vooraf zijn goedgekeurd door het Bedrijf of de Klant via e-mail of schriftelijk.

Influencer mag aan niemand, schriftelijk of mondeling, iets kritisch over het Bedrijf of de Klant communiceren, of over de respectievelijke bedrijven van beide, (verleden of heden) aandeelhouders, leden, bestuurders, functionarissen, werknemers, aannemers of klanten van het Bedrijf of de Klant in verband met de Diensten. Deze Sectie belet Influencer niet om rechten uit te oefenen die bij Wet niet kunnen worden afgezien door contractuele overeenkomsten of die informatie bekendmaken voor zover wettelijk of door regelgevers vereist.

In het geval van overtreding van bepalingen in deze sectie, zal Influencer verantwoordelijk gehouden worden om een vergoeding te betalen voor eventuele geleden schade en daarnaast een contractuele boete van 300% van de inkomsten van de Influencer, tot nu toe ontvangen op basis van zakelijke relaties gevestigd met Klant of Bedrijf.

Vergoeding

Voor elke Samenwerking zal de Klant een vooruitbetaling doen voor de Diensten van de Influencer op de geblokkeerde rekening van het Bedrijf.

Na de beoordeling door de Klant van de Content van de Influencer en de bevestiging met betrekking tot de adequaatheid van de Content (d.w.z. de Diensten zijn verricht volgens de voorwaarden, instructies, verzoeken en binnen de deadlines overeengekomen met de Campagne), zal de Influencer in staat zijn om een uitbetaling aan te vragen.

Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk gehouden worden als de Influencer de Diensten niet uitvoert zoals gevraagd; echter, het Bedrijf garandeert dat een dergelijke Influencer geen betaling zal ontvangen van de geblokkeerde rekening van het Bedrijf voor ontoereikend uitgevoerde Samenwerking, of zal slechts een proportionele vermindering van zulk een betaling ontvangen volgens instructies van de Klant of naar eigen goeddunken van het Bedrijf.

De Influencer is enkel verantwoordelijk voor het betalen van alle extra kosten en uitgaven van de Influencer die gemaakt zijn tijdens en voor het uitvoeren van de Diensten.

Bekendmaking van betaalde partnerschap

De Influencer is verantwoordelijk om te handelen in overeenstemming met de geldige wetgeving, regels en of een soortgelijke wetgeving die de bekendmaking van marketing van Influencers en financiële of materiële vergoedingen reguleert en zal enkel verantwoordelijk zijn voor elke niet-bekendmaking van zulke vergoedingen.

 De Influencer moet het feit bekendmaken dat de Influencer een vergoeding heeft ontvangen of zal ontvangen voor het creëren en publiceren van de Content in een ondubbelzinnige en duidelijke taal. Het gebruik van het hulpmiddel "Betaald partnerschap" wordt aanbevolen als de Influencer toegang heeft tot die functie. Het moet worden gebruikt als een aanvulling op, en niet in plaats van, bekendmaking in het onderschrift. Of u kunt de hashtags gebruiken: #ad, #sponsored, etc. Voor verdere instructies, raadpleeg dit document of een soortgelijk document dat van toepassing is op uw wetgeving.

Onafhankelijke aannemersrelatie

De relatie tussen Influencer en het Bedrijf is die van een onafhankelijke aannemer en niets in deze Overeenkomst is bedoeld om (of moet worden opgevat als) een partnerschap, agentschap, joint venture of werkrelatie te creëren.

Influencer erkent en gaat ermee akkoord dat Influencer uiteindelijk verantwoordelijk is voor het tijdig indienen van alle belastingaangiften en betalingen of alle inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, loonbelasting, belasting op secundaire arbeidsvoorwaarden, betalingen op rekening of andere belastinggerelateerde posten met betrekking tot de prestatie van Diensten en de ontvangst van Vergoedingen. Influencer is zelf verantwoordelijk voor en moet adequate administratie bijhouden van de uitgaven die tijdens het uitvoeren van de Diensten zijn gemaakt. Geen enkel deel van de vergoeding van de Influencer zal door het Bedrijf worden ingehouden voor de betaling van enige sociale zekerheid, federale, staats- of andere werknemersloonbelastingen met betrekking tot enige werknemer, aannemer of ander individu gebruikt door de Influencer om de Diensten uit te voeren.

Intellectuele eigendomsrechten van Influee

Het Bedrijf behoudt alle rechten, titels en belangen voor de Diensten, de Website van het Bedrijf, de Influee App, het Influee Dashboard en het Intellectuele Eigendom van het Bedrijf, geregistreerd of niet, met uitzondering van het auteursrecht van onze Klanten en technologieën van derde partijen. Voor de doeleinden van deze Voorwaarden betekent "Intellectuele Eigendomsrechten" alle patentrechten, handelsnamen, eigendomsrechten, auteursrechten, titels, computercodes, audiovisuele effecten, thema's, karakters, karakternamen, verhalen, dialogen, instellingen, kunstwerken, geluidseffecten, muziekwerken, maskerrechten, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerk-, handelskleding- en servicemerkenrechten, goodwill, handelsgeheim rechten en andere intellectuele eigendomsrechten zoals die nu bestaan of hieraf kunnen ontstaan, onder de wetten van elke staat, land, gebied of andere jurisdictie.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, zal niets hierin worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht aan Influencer, impliciet, door estoppel of anderszins, onder auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Feedback

In verband met het gebruik van onze diensten kunt u ons uw Feedback geven (suggesties, ideeën, beoordelingen, commentaren, materiaal en vragen of andere informatie en/of materiaal met betrekking tot de Diensten en onze website). Wij zullen exclusieve rechten hebben, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, op enige feedback, suggesties, ideeën of andere informatie of materialen die u aan ons verstrekt met betrekking tot onze diensten, hetzij via e-mail, plaatsing via onze diensten of anderszins. U doet afstand van alle rechten die u aan de Feedback kunt hebben (inclusief eventuele auteursrechten voor zover wettelijk toegestaan) en wij zullen gerechtigd zijn tot dergelijke Feedback voor elk doel (inclusief commercieel gebruik), zonder erkenning of compensatie aan u. Elke Feedback die u ons verstrekt, is niet-vertrouwelijk, niet-eigendom en is niet onderworpen aan een licentie van een derde partij en wij hebben geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van de openbaarmaking of het gebruik van dergelijke Feedback.

Intellectuele eigendomsrechten van de Influencer

Met betrekking tot het Bedrijf

Met het gebruik van de Diensten gaat de Influencer uitdrukkelijk akkoord dat alle Inhoud die aan het Bedrijf wordt verstrekt, kan worden gebruikt voor verdere reclame, marketing en referenties van 'goede zakelijke samenwerking' met de Influencer. Om de exposure te vergroten en het Bedrijf te promoten, kan de Inhoud ook worden weergegeven op andere websites, in applicaties, binnen e-mails en in online en offline advertenties.

Met betrekking tot de Klant

De Klant bepaalt dat zij geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud van de Influencer zullen verkrijgen of behouden zonder voorafgaande goedkeuring van de Influencer. Alle intellectuele eigendomsrechten en relaties die daaruit voortvloeien, zullen worden geregeld onder Samenwerking.

Voor het doel van een specifieke Samenwerking zullen de Klant en de Influencer overeenkomen voor elke Samenwerking individueel, of de geposte Inhoud zal zijn van:

 • VOLLEDIGE GEBRUIKSRECHTEN, die de Klant de automatische capaciteit en niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke licentie verleent om de Inhoud te gebruiken, te kopiëren, afgeleide werken voor te bereiden, te verspreiden en openbaar uit te voeren of te tonen, of anderszins de Inhoud voor altijd te hergebruiken; of
 • GEEN GEBRUIKSRECHTEN, die de Klant verbieden de Inhoud na de Samenwerking te hergebruiken.

In het geval van VOLLEDIGE GEBRUIKSRECHTEN als een licentie over de Inhoud is de volgende Sectie van toepassing: "Verlening van volledige gebruiksrechten".

Verlening van volledige gebruiksrechten

Alleen als het uitdrukkelijk tussen de Klant en Influencer binnen de Samenwerking is overeengekomen, verleent de Influencer met zijn of haar samenwerking in de Campagne onherroepelijk en voor altijd aan de Klant, in totaal en in zijn geheel, de niet-exclusieve, onbeperkte, overdraagbare, sublicentieerbare wereldwijde licentie als een recht en toestemming om de Inhoud te gebruiken, te publiceren, te reproduceren en afgeleide werken van de Inhoud te creëren, in zijn geheel of gedeeltelijk, in stilstaand, enkelvoudig, meervoudig, bewegend of videoformaat of in elk ander medium of formaat (nu bestaand of in de toekomst bestaand) voor commerciële doeleinden en vervolgdoeleinden: berichten op sociale media-accounts van klanten, websites en mobiele apps, advertenties op sociale media, digitale advertenties of soortgelijk.

Ongeacht de vorige alinea omvat de verlening van volledige gebruiksrechten geen gedrukte media, d.w.z. publicaties op billboards, in tijdschriften, kranten, flyers, folders, brochures, kleding enz.

Beperkte Licentie van het Bedrijf voor de Influencer

Het Bedrijf verleent hierbij aan de Influencer een beperkte, exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, royaltyvrije licentie om de Inhoud te gebruiken, evenals de naam, het logo en andere handelsmerken van de Klant, uitsluitend in verband met de door de Influencer geautoriseerde en vooraf goedgekeurde levering van de Diensten volgens een individuele Samenwerking, tenzij anders specifiek vermeld in de betreffende Samenwerking.

De duur van dergelijke licentie zal door de Klant in de Samenwerking worden bepaald; indien niet bepaald zal de licentie eindigen bij de conclusie van de Samenwerking.

De Influencer erkent geen enkel recht, titel of belang te verkrijgen of te behouden in of op enige handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen of auteursrechten van het Bedrijf of de Klant.

Naleving van Wetten

De Influencer stemt ermee in en erkent de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en met toepasselijk recht en geen wetten, contracten, intellectuele eigendom, privacyrechten of andere rechten van derden te overtreden of onrechtmatige daad te plegen en volledig verantwoordelijk te zijn voor enig gedrag tijdens het verlenen van de Diensten of het gebruik van de diensten van het Bedrijf.

De Influencer zal alle toepasselijke wetten en regelgeving naleven in verband met de uitvoering van de Diensten, inclusief de gidsen van de Federal Trade Commission betreffende het gebruik van Endorsements en Testimonials in Reclame, hier beschikbaar, of vergelijkbare wetgeving van tijd tot tijd van toepassing.

Vertrouwelijkheid

De Influencer mag geen details van de betrokkenheid bij de Samenwerking bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bedrijf en/of de Klant.

De Influencer zal de Klant vragen of ze instemmen met het gebruik van hen als referentie in zijn verdere zakelijke inspanningen.

Ondanks het bovenstaande mag de Influencer de algemene samenwerking van de Influencer met het Bedrijf en/of de Klant bekendmaken als een dergelijke onthulling duidelijk op een gunstige, positieve en niet-denigrerende manier wordt gemaakt.

De Influencer mag de inhoud van deze Overeenkomst of eerdere onderhandelingstermen of marketingplannen, strategieën, resultaten of andere informatie ("Vertrouwelijke Informatie") die aan de Influencer kenbaar gemaakt zijn, of waarvan de Influencer kennis heeft genomen in verband met de Diensten of deze Overeenkomst, niet bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, tenzij en totdat dergelijke Vertrouwelijke Informatie algemeen beschikbaar is geworden voor het publiek uit bronnen anders dan de Influencer.

De definitie van "Vertrouwelijke Informatie" omvat ook alle andere informatie waarvan duidelijk is dat het bekendmaken ervan aan een onbevoegde persoon aanzienlijke schade kan toebrengen aan het Bedrijf of zijn Klant. De Influencer is verantwoordelijk voor het bekendmaken van Vertrouwelijke Informatie als ze zich bewust zijn of zich bewust moeten zijn (maar dat niet waren door gewone nalatigheid) van de aard van dergelijke informatie.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst mag de Influencer geen details van de beëindiging bespreken of daarnaar verwijzen en zal eventuele commentaren of uitspraken over de beëindiging, indien van toepassing, beperken tot het feit dat de relatie is geëindigd en de effectieve datum van de beëindiging.

De Klant is ook verplicht om eventuele persoonlijke gegevens van de Influencer vertrouwelijk te verwerken en zal geen persoonlijke gegevens bekendmaken of delen, op voorwaarde dat de Klant niet vooraf toestemming van de Influencer heeft verkregen.

De verplichting om persoonlijke gegevens en Vertrouwelijke Informatie als geheim te bewaren, blijft bindend, zelfs na beëindiging van de Campagne of na de uitvoering van de Diensten.

Influee Score

Het Bedrijf berekent een "Influee-score" voor een Influencer op basis van engagement statistieken. De Influee-score is geen vaste berekening en wordt ongeveer wekelijks bijgewerkt.

De Influencer gaat ermee akkoord dat het Bedrijf zijn Cliënt voorziet van de Influee-score en andere informatie met betrekking tot potentieel geschikte Influencers voor samenwerking in een Campagne om zo de beslissing van de Cliënt te vergemakkelijken.

Vrijwaring

De influencer is zelf verantwoordelijk voor de geposte content en zal de onderneming en/of klant vrijwaren, schadeloos stellen en verdedigen tegen eventuele claims die voortkomen uit de geposte content.

De influencer zal ook de aandeelhouders, directeuren, werknemers, studentmedewerkers, klanten (de "Gedekte Partijen") van de onderneming, en hun rechthebbenden verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen elke en alle claims van derden, rechtszaken, acties, schade, aansprakelijkheden, oordelen, beoordelingen, rentelasten, boetes, kosten of uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten en kosten van rechtszaken (gezamenlijk "Verplichtingen"), voortvloeiend uit:

 • elke opzettelijke wangedrag of nalatige daad of nalatigheid van de influencer;
 • elke schending door de influencer en / of diens vertegenwoordigers van enige toepasselijke regelgeving met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen van de influencer onder deze overeenkomst;
 • materiaal of informatie gecreëerd of geleverd door de influencer, inclusief eventuele Verplichtingen voortvloeiend uit de daadwerkelijke of beweerde inbreuk door de influencer op enig octrooi, handelsmerk auteursrecht of publiciteitsrechten van een derde partij met betrekking tot dergelijk materiaal of informatie; of
 • de schending van deze Overeenkomst door de influencer.

Als de onderneming een beroep doet op vrijwaring, zal de influencer het bedrijf het recht geven om deel te nemen aan de schikking en / of verdediging als tussenkomer of als partij in een dergelijke claim.

De influencer stelt het bedrijf schriftelijk of per e-mail op de hoogte van eventuele (risico's van) Verplichtingen binnen 8 werkdagen. De influencer mag geen claim schikken of afhandelen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bedrijf en zal daarom volledig verantwoordelijk zijn voor de door het bedrijf gemaakte schade in geval van schending van deze handeling of kennisgeving daaromtrent.

Vrijgave

De influencer geeft hierbij de Gedekte Partijen vrij en ontslaat hen van alle claims (met uitzondering van betaling van vergoedingen) die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de levering van de diensten. Dergelijke uitgesloten claims omvatten elke aansprakelijkheid van de onderneming of klant voor eventuele ongevallen, ziekte, letsel, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.

De onderneming verklaart uitdrukkelijk en de influencer erkent en stemt ermee in dat de Gedekte Partijen geen verantwoordelijkheid nemen voor aansprakelijkheid, schade of letsel die kan worden veroorzaakt door nalatige of opzettelijke daden of nalatigheden van de influencer voorafgaand aan, tijdens of na het leveren van de Diensten.

De onderneming verklaart uitdrukkelijk en de influencer erkent en stemt ermee in dat de Gedekte Partijen geen verantwoordelijkheid nemen voor enige aansprakelijkheid, schade of letsel veroorzaakt door de opzettelijke of nalatige daden of nalatigheden van anderen.

De influencer is ook zelf verantwoordelijk voor eventuele claims die kunnen ontstaan met betrekking tot het gebruik van'content, naam, gelijkenis en afbeelding van de influencer, inclusief eventuele claims van laster, inbreuk op privacy of inbreuk op morele rechten, rechten van publiciteit of auteursrecht. De influencer geeft hierbij de Gedekte Partijen vrij van alle claims.

Verklaringen en garanties

De influencer verklaart en garandeert dat:

 • de influencer de wettelijke leeftijd heeft om onze toepassing te gebruiken en volledige zakelijke capaciteit (bekwaamheid) en macht heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en volledig uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden ervan;
 • de uitvoering, levering en nakoming van deze Overeenkomst geen rechten van derden schenden of de bepalingen van een overeenkomst waarbij de influencer partij is;
 • de Content volledig origineel zal zijn en niet in zijn geheel of gedeeltelijk is gekopieerd van enig ander werk, behalve(materialen) in het publieke domein of aan de influencer geleverd door de Onderneming of de Klant;
 • noch de Content, noch het gebruik daarvan inbreuk maakt op of schendt enig recht van privacy of publiciteit van, of laster, smaad of oneerlijke concurrentie vormt tegen, of inbreuk maakt op of schendt de auteursrechten, handelsmerk rechten of andere intellectuele eigendomsrechten van enig persoon of entiteit; en
 • de betrokkenheid van de influencer bij deze Overeenkomst en het leveren van de Diensten niet zullen worden gebruikt om te betalen voor, ondersteunen of anderszins deelnemen aan illegale activiteiten; met inbegrip van, maar niet beperkt tot: gokken, fraude; witwassen van geld; of terroristische activiteiten; of andere illegale activiteiten;
 • de influencer geen valse, onnauwkeurige of misleidende informatie zal verstrekken en / of de influencer geen enkele derde partij zal aanmoedigen of aanzetten om deel te nemen aan enige van de activiteiten die verboden zijn onder deze Sectie.

Voor de doeleinden van accountveiligheid behoudt de onderneming zich het recht voor om op elk moment aanvullende informatie op te vragen ter ondersteuning van de verificatie van gebruikersidentiteiten.

Looptijd en beëindiging

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht bij uw instemming met deze Overeenkomst, die wordt geleverd door u aan te melden, d.w.z. op de ‘volgende’ knop te klikken en eindigt op de datum dat de influencer stopt met het gebruik van de toepassing of bij onze beëindiging van deze Overeenkomst.

De onderneming behoudt zich het recht voor om de toegang van de influencer / klant tot de toepassing te beëindigen en/of op te schorten, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de influencer / klant.

Bovendien behoudt de onderneming zich het recht voor om alle gerelateerde informatie en bestanden met betrekking tot het gebruik van onze diensten / toepassing te verwijderen, zonder aansprakelijkheid voor de influencer of klant, te allen tijde en om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indien gebaseerd op de uitsluitende discretie van de onderneming, het geloof bestaat dat de influencer of klant heeft: (i) deze Voorwaarden geschonden, (ii) risico of mogelijke juridische blootstelling gecreëerd.

De influencer of klant kan zijn of haar account niet verwijderen als er een Samenwerking aan de gang is.

In andere gevallen zal het account van de gebruiker worden verwijderd binnen 3 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot verwijdering door de onderneming van de influencer of klant.

Voortzetting

De rechten en verplichtingen die van aard zijn bedoeld om de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst te overleven, zullen dan ook voortduren. Geen verplichting

Niets in deze Overeenkomst zal een verplichting van de onderneming of de klant vormen om de Content of andere rechten voorzien in deze Overeenkomst te gebruiken.

Toewijzing

De influencer mag de verplichtingen van de influencer onder deze Overeenkomst niet uitbesteden of anderszins delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming, die naar eigen goeddunken van de onderneming wordt verleend en zonder enige verplichting om het effect van haar beslissing op de belangen van enige persoon anders dan de onderneming zelf af te wegen.

Mededelingen

Elke mededeling die vereist of toegestaan is door deze Overeenkomst moet schriftelijk zijn en zal worden afgeleverd per aangetekende of geregistreerde post, ontvangstbewijs aangevraagd, na verificatie van ontvangst. De kennisgeving wordt verzonden naar de hierboven vermelde adressen of naar een dergelijk ander adres als door een der partijen schriftelijk kan worden opgegeven.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de geregistreerde zetel van de onderneming.

Jurisdictie en locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen uitsluitend zijn in de federale of staatsrechtbanken gelegen in de Verenigde Staten van Amerika.

Afdwingbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt gehouden, wordt de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst daardoor niet aangetast of aangetast.

Afstand en volledige overeenkomst

Het afstand doen door een der partijen van een schending van enige bepaling van deze Overeenkomst door de andere partij zal niet worden beschouwd of uitgelegd worden als een afstand van enige andere of latere schending door dergelijke andere partij. Het niet afdwingen door een der partijen op enig moment of tijdstip van strikte naleving door de ander van enige van de termijnen, conventies of voorwaarden in deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een voortdurende afstand of verklaring van afstand daarvan en elk kan te allen tijde strikte en complete naleving door de ander van genoemde termijnen, conventies en voorwaarden eisen.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten betreffende dergelijk onderwerp. De voorwaarden van deze Overeenkomst regelen alle diensten die door de influencer voor de onderneming worden uitgevoerd.

Afstand en volledige overeenkomst

Het afstand doen door een der partijen van een schending van enige bepaling van deze Overeenkomst door de andere partij zal niet worden beschouwd of uitgelegd worden als een afstand van enige andere of latere schending door dergelijke andere partij. Het niet afdwingen door een der partijen op enig moment of tijdstip van strikte naleving door de ander van enige van de termijnen, conventies of voorwaarden in deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een voortdurende afstand of verklaring van afstand daarvan en elk kan te allen tijde strikte en complete naleving door de ander van genoemde termijnen, conventies en voorwaarden eisen.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten betreffende dergelijk onderwerp. De voorwaarden van deze Overeenkomst regelen alle diensten die door de influencer voor de onderneming worden uitgevoerd.

Vrijwaring van garantie

Voor zover wettelijk toegestaan, worden diensten van de onderneming geleverd op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. U doet nadrukkelijk afstand en de onderneming wijst nadrukkelijk alle uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke garanties af, inclusief impliciete garanties van conditie, ononderbroken gebruik, verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid op de rechten van derden, en garanties (voor zover van toepassing) die voortvloeien uit de handelwijze, het gebruik of de handelspraktijk.

De influencer geeft geen garantie dat de dienst foutloos of ononderbroken zal zijn; dat gebreken binnen redelijke tijd worden gecorrigeerd. U erkent dat uw gebruik van de dienst op uw eigen risico is. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de dienst verklaart en garandeert u dat uw activiteiten rechtmatig zijn in elk rechtsgebied waar u toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van de diensten van de onderneming.

Beperking van aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid zal de onderneming (inclusief de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en leveranciers van de onderneming) aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor enige directe, indirecte, economische, voorbeeldige, speciale, straffende, incidentele of gevolgschade) die direct of indirect verband houden met: (a) uw gebruik of onvermogen om onze dienst te gebruiken; (b) onbevoegde toegang tot uw account (c) falen van prestatie (d) fouten, omissies, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mail, fouten, defecten, virussen, vertragingen en prestatie van de diensten (e) eventuele fouten of omissies in de werking van de dienst; of (h) enige schade aan technologie, inclusief, zonder beperking, schade van een beveiligingsbreuk of van een virus, bugs, manipulatie, fraude, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in werking of transmissie, computerlijn- of netwerkstoring of enige andere technische of andere storing.

 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de onderneming jegens u voor alle schade, verliezen of acties meer bedragen dan honderd euro (100,00 euro).

Creatieve Motor voor eCom Merken

Influee Inc.
228 Park Ave S
New York, New York 10003
hello@influee.co

© Copyright 2024 Influee Inc.