Regulamin Świadczenia Usług

Witamy na platformie Influee!

Klikając przycisk „zarejestruj się” i korzystając z platformy Influee, wyrażasz zgodę na poniższy Regulamin Świadczenia Usług („Regulamin”) i zawierasz Umowę o Świadczenie Usług („Umowa“) z Influee Inc., 228 Park Ave S, NY 10003 („Firma”). Gdy w tym Regulaminie wspomniane są pojęcia „Influee”, „my”, „nas”, „nasz” lub „Firma”, odnoszą się one do firmy Influee, z którą zawierasz umowę.

Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować w sprawie tego Regulaminu, prosimy o wiadomość na adres: legal@influee.co

Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2019

Usługi

Influee to platforma programowa, internetowy rynek, który umożliwia firmom („Klient” lub „Klienci”) znalezienie użytkowników mających wielu obserwujących („Influencerów”) oraz uczestnictwo w ich kampaniach marketingowych poprzez media społecznościowe („Kampania”) poprzez publikowanie (w tym, ale nie wyłącznie) oryginalnych fotografii, filmów, postów, historii na Facebooku lub Instagramie, pozytywnych recenzji lub podobnych materiałów marketingowych, reklamy i innych treści („Treść”).

Kampania będzie składać się z jednej lub kilku współprac z różnymi Influencerami (każda jako „Kolaboracja”).

Usługi Firmy

Zgodnie z Umową, Firma reprezentuje agencję komercyjną, która zobowiązuje się do znalezienia odpowiednich Influencerów zgodnie z życzeniem naszego Klienta. Ponadto, w kwestii usług marketingowych, Firma dąży do zawierania kontraktów pomiędzy Influencerami a naszymi Klientami i w takim sensie pośredniczyć między nimi.

Firma również przedstawia umowy z Influencerami w imieniu i na rachunek Klienta jeśli takie upoważnienie jest wyraźnie dane. Oznacza to, że Klient zapewnia uzgodnioną płatność dla Firmy w celu realizacji Kampanii z jednym lub kilkoma Influencerami, jak to zostało zlecone przez Klienta i na rachunek tegoż Klienta.

Usługi Influencera

Jeśli Firma lub Klient postanowi zaangażować Influencera do współpracy w Kampanii, oznacza to, że Influencer będzie świadczyć Usługi dla Klienta. Usługi będą polegać na publikowaniu Treści, które będą specjalnie tworzone, opracowywane, produkowane lub dostarczane:

 • przez Influencera (zgodnie z instrukcjami lub życzeniami Firmy lub Klienta, jeśli takie są wymagane w Kolaboracji); lub
 • przez Klienta dla Influencera dla jednej lub więcej kampanii marketingowych.

Konflikt interesów

Chyba że w określonej Kampanii ustalono inaczej, Influencer powinien zawiadomić Firmę i/lub Klienta przed zaakceptowaniem Kolaboracji, jeśli zaangażowanie w tworzenie Treści ma na celu marketing produktu, który jest podobny do produktu, dla którego Influencer już wcześniej prowadził marketing.

Przetarg lub oferta kampanii

Istnieją dwie opcje, jak Influencer może zaangażować się w Kampanię:

 • Zgodnie z postępowaniem przetargowym Influencer proponuje Kolaborację; lub
 • Klient wysyła zaproszenie do Kampanii.

W związku z tym rozpoczyna się komunikacja i w przypadku, gdy sprawdzenie konfliktu interesów zostanie zakończone pomyślnie, strony mogą zaangażować się w negocjacje odnośnie do warunków Kolaboracji. Klient dostarcza Influencerowi warunki Kolaboracji (np. liczba postów, stories i płatność) oraz wytyczne do publikowania Treści (przykłady zdjęć, zalecane hashtagi i opis itp.).

Negocjacje przed zawarciem kontraktu nie są wiążące i mogą zostać rozwiązane przez którąkolwiek ze stron w dowolnym momencie, gdy taka strona sobie tego życzy. Niemniej jednak strona, która negocjowała bez zamiaru zawarcia kontraktu, będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody wyrządzone drugiej stronie. Strona, która negocjowała z zamiarem zawarcia kontraktu, ale porzuciła ten zamiar bez uzasadnionych powodów, wyrządzając tym samym szkody drugiej stronie, również będzie odpowiedzialna za takie szkody. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, każda z nich ponosi własne koszty przygotowań do zawarcia kontraktu i wspólne koszty w równych częściach.

Gdy osiągnięte zostanie porozumienie, Kolaboracja zostaje utworzona, a wiążąca Umowa zostaje zawarta między Klientem a Influencerem w celu ukończenia Kolaboracji.

Standard usługi

Influencer biorący udział w Kolaboracji zobowiązany jest do wykonania Usług i dostarczenia Treści zgodnie z wytycznymi oraz kreatywnymi, redakcyjnymi, estetycznymi i technicznymi wymaganiami, cechami projektu oraz innymi instrukcjami i specyfikacjami zawartymi w Kampanii lub przekazanymi w inny sposób przez Firmę lub Klienta poprzez bezpośrednią wiadomość na Influee. Jeżeli jakakolwiek inna umowa zostanie zawarta za pomocą innych środków komunikacji (telefon, e-mail, Skype, Viber, osobiście itp.), taka umowa nie może zostać uwzględniona w przypadku sporu lub w przypadku sprzeciwu Influencera lub Klienta dotyczącego należytego ukończenia Kolaboracji.

Każda publikacja Treści musi być publicznie widoczna i dostępna co najmniej przez 24 godziny (lub dłużej, jeśli jest to ustalone w Kolaboracji).

Przed publikacją lub komunikowaniem jakiejkolwiek Treści w Internecie, Influencer musi skontaktować się z Klientem w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności z obowiązującym prawodawstwem lub prawami moralnymi.

W każdym przypadku materiały marketingowe Treści muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami, regulaminami lub przepisami, i samoregulującymi się wytycznymi, włącznie bez ograniczeń, z wytycznymi Federal Trade Commission dotyczącymi rekomendacji i testimoniałów dostępnymi tutaj oraz wszelkimi ważnymi przepisami prawnymi stosowanymi od czasu do czasu w zależności od kraju pochodzenia Influencera.

Recenzja i zatwierdzenie treści

Zazwyczaj Influencer otrzymuje wytyczne do Treści oraz przykładowe zdjęcia lub filmy zgodnie z życzeniami Klienta.

Influencer może być zobowiązany dostarczyć Treści do recenzji i zatwierdzenia przez Klienta przed opublikowaniem Treści. Jest to opcjonalne i może być uzgodnione w Kolaboracji.

Jeśli recenzja i zatwierdzenie treści są wymagane, Influencer powinien przedłożyć Treści poprzez aplikację Influee (specjalna funkcja) do recenzji i zatwierdzenia przez Klienta. Jeżeli Klient zatwierdzi proponowane Treści, takie zatwierdzone Treści mogą być opublikowane przez Influencera na jego lub jej profilu w uzgodnionym terminie i na okres uzgodniony. W przeciwnym wypadku, tj. jeśli Influencer opublikuje Treści bez wcześniej uzgodnionej recenzji i zatwierdzenia, taka Kolaboracja nie będzie uważana za zakończoną i Influencer nie będzie miał prawa do otrzymania żadnego wynagrodzenia, chyba że Klient wyraźnie potwierdzi taką Kolaborację.

Jeśli wcześniejsza recenzja i zatwierdzenie nie są wymagane, opublikowane Treści mogą być uznane za niewystarczające lub niewłaściwe tylko w przypadku, gdy Treści wyraźnie naruszają wytyczne dotyczące Treści (zgodnie z wyłącznym uznaniem Firmy), lub mogą negatywnie wpłynąć na dobrą reputację Firmy lub Klienta, lub mogą być uznane za dyskryminujące, nękające, obraźliwe, offensive, zastraszające, moralnie niewłaściwe, kontrowersyjne lub kulturowo nieakceptowalne zgodnie z zdrowym rozsądkiem lub powszechną opinią publiczną.

W przypadku, gdy Influencer nie spełni powyższych wymagań, zrzeka się prawa do otrzymania jakiejkolwiek płatności i zostanie zobowiązany do niezwłocznego zmodyfikowania lub usunięcia takiej treści na żądanie Firmy lub Klienta. Influencer powinien na żądanie i w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin dostarczyć dowód usunięcia / usunięcia Treści.

Niewykonanie usług

Gdy Influencer ma aktywną Kolaborację, ale nie wykonuje w pełni Usług zgodnie z instrukcjami z Kampanii, nie kwalifikuje się do otrzymania żadnej płatności. Niemniej jednak, w przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego adekwatności Treści lub wykonanych Usług oraz płatności w związku z tym, ostateczna decyzja o (nie)wypłacie za wykonane Usługi pozostaje w wyłącznym uznaniu Firmy. Jeśli jednak Klient zdecyduje zatwierdzić częściowe wykonanie Usług i zleci Firmie, aby Influencer mógł otrzymać proporcjonalną część początkowo uzgodnionej płatności, Firma zrobi to (np. Influencer publikuje 2 z 3 początkowo uzgodnionych historii, w uzgodnionym terminie i zgodnie z uzgodnionymi warunkami Kolaboracji).

W przypadku niewykonania Usług, Klient i Influencer poniosą wszelkie inne koszty związane z Kolaboracją, w tym, ale nie ograniczając się do ryzyka przesyłki darmowego produktu.

Uczestnicy lub osoby trzecie

Jeśli Influencer włącza inne osoby w związku z Treściami, powinien uzyskać ich wcześniejszą zgodę i będzie wyłącznie odpowiedzialny za udostępnienie ich danych osobowych, a tym samym za uczynienie ich widocznymi na profilu Influencera.

Firma i/lub Klient może zażądać dostarczenia kopii takiej zgody, szczególnie (ale nie tylko) w przypadku osób poniżej 15 roku życia, oraz z uwzględnieniem okoliczności miejsca i czasu, w którym Treści zostały stworzone (np. w przypadku, gdy Treści zostały wykonane w miejscu publicznym, taka zgoda zwykle nie będzie uważana za konieczną, jeśli nie naruszono innych praw moralnych lub prywatności).

Terminy

Klient jest zobowiązany umożliwić Influencerowi świadczenie jego Usług w odpowiednim czasie. Oznacza to, że Klient musi (w tym, ale nie ograniczając się do):

 • Jak najszybciej przesłać bezpłatny produkt, tzn. aby Influencer miał odpowiedni czas na wykonanie Usług w ramach terminu;
 • Wpłacić zaliczkę na rachunek escrow Firmy;
 • Aktywnie i szybko odpowiadać na wszelkie pytania lub uwagi Influencera;
 • Szybko przejrzeć Treść (jeśli jest to konieczne);

W przeciwnym przypadku i o ile nie zostanie osiągnięta specjalna umowa za pośrednictwem Influee, Kolaboracja między stronami będzie uważana za nieudaną i w związku z tym Firma zwróci Klientowi zaliczkę (chyba że Klient postanowi inaczej), jednak Influencer może zatrzymać darmowy produkt bez publikacji Treści.

Influencer powinien świadczyć Usługi i dostarczać Treści w odpowiednim czasie, tj. zgodnie z terminami określonymi w odpowiedniej Kampanii, ponieważ terminowe wykonanie Usług może być podstawową kwestią w ramach tej Umowy.

Jeśli wykonanie Usług do określonego terminu jest istotnym elementem Kampanii, a Influencer nie wykonuje Usług w odpowiednim czasie, Influencer nieodwołalnie zgadza się, że nie ma prawa do otrzymania żadnej płatności.

Jednakże Firma i/lub Klient mogą utrzymać umowę w mocy, jeśli po terminie Firma i/lub Klient poinformują Influencera, że wykonanie Usług może nastąpić w odpowiednim okresie, tj. w przedłużonym terminie. W przypadku opóźnienia świadczenia Usług Firma i/lub Klient mogą obniżyć początkowo uzgodnioną płatność według własnego uznania.

Współpraca lub krytyka

Influencer nie będzie wykonywał Usług ani odnosił się do swojej relacji z Firmą lub Klientem w związku z jakąkolwiek działalnością polityczną, społeczną czy komercyjną, która nie została wcześniej zaaprobowana przez Firmę lub Klienta poprzez e-mail lub na piśmie.

Influencer nie będzie komunikować nikomu, ani na piśmie, ani ustnie, żadnych krytycznych uwag o Firmie lub Kliencie, ich odpowiednich biznesach, (obecnych lub przeszłych) udziałowcach, członkach, dyrektorach, oficerach, pracownikach, kontrahentach czy klientach Firmy lub Klienta w związku z Usługami. Niniejszy punkt nie odbiera Influencerowi prawa do korzystania z praw, które na mocy prawa Influencer nie może zrzec się umową ani nie zabrania mu ujawniania informacji w zakresie wymaganym przez prawo lub regulatora.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu, Influencer będzie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia za wszelkie poniesione szkody oraz dodatkowo kary umownej w wysokości 300 % dotychczasowej dywidendy Influencera otrzymanej na podstawie związku biznesowego z Klientem lub Firmą.

Wynagrodzenie

Za każdą Kolaborację Klient wpłaci zaliczkę za Usługi Influencera na rachunek depozytowy Firmy.

Po przeglądzie przez Klienta Treści Influencera i potwierdzeniu odpowiedniości Treści (tj. Usługi zostały wykonane zgodnie z warunkami, instrukcjami, żądaniami i w terminach uzgodnionymi w ramach Kampanii), Influencer będzie mógł zażądać wypłaty.

Firma nie będzie odpowiedzialna, jeśli Influencer nie wykona Usług zgodnie z żądaniem; jednak Firma gwarantuje, że taki Influencer nie otrzyma żadnej płatności z rachunku depozytowego Firmy za niewłaściwie wykonaną Kolaborację lub otrzyma jedynie odpowiednią redukcję tej płatności zgodnie z instrukcjami Klienta lub według wyłącznego uznania Firmy.

Influencer jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłacenie wszystkich i wszelkich dodatkowych wydatków i kosztów poniesionych podczas i w związku z wykonywaniem Usług.

Ujawnienie płatnego partnerstwa

Influencer jest odpowiedzialny za działanie zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami lub podobnym ustawodawstwem regulującym marketing Influencera oraz ujawnianie finansowego lub materialnego wynagrodzenia i jest wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek nieujawnienie takiego wynagrodzenia.

Influencer musi wyraźnie ujawnić fakt, że otrzymał lub otrzyma wynagrodzenie za stworzenie i opublikowanie Treści w jednoznaczny i czytelny sposób. Zaleca się użycie narzędzia "Płatna partnerstwo", jeśli Influencer ma dostęp do tej funkcji. Powinno być ono używane dodatkowo, a nie zamiast, ujawnienia w podpisie. Można również użyć hashtagów: #ad, #sponsored itp. Aby uzyskać dalsze instrukcje, należy zapoznać się z niniejszym dokumentem lub innym stosownym dokumentem obowiązującym w ramach własnego ustawodawstwa.

Relacja niezależnego kontrahenta

Relacja Influencera z Firmą jest relacją niezależnego kontrahenta i nic w tej Umowie nie ma na celu (ani nie powinno być interpretowane w ten sposób) stworzenia partnerstwa, agencji, joint venture czy związku pracowniczego.

Influencer potwierdza i zgadza się, że jest ostatecznie odpowiedzialny za terminowe składanie wszystkich deklaracji podatkowych i płatności podatkowych dotyczących podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, podatków od wynagrodzeń, podatków od świadczeń dodatkowych, ryczałtu lub innych elementów związanych z podatkami w zakresie świadczenia Usług i odbioru Opłat. Influencer jest wyłącznie odpowiedzialny za prowadzenie odpowiednich dokumentów wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem Usług. Żadna część wynagrodzenia Influencera nie będzie podlegać potrąceniom przez Firmę na pokrycie jakichkolwiek podatków ubezpieczenia społecznego, federalnych, stanowych lub innych podatków pracowniczych w zakresie jakiegokolwiek pracownika, kontrahenta lub innej osoby wykorzystywanej przez Influencera do wykonywania Usług.

Prawa intelektualne Influee

Firma zastrzega wszystkie prawa, tytuły oraz zainteresowania w stosunku do Usług, strony internetowej Firmy, aplikacji Influee, dashboardu Influee oraz własności intelektualnej Firmy, zarejestrowanej lub nie, z wyjątkiem praw autorskich naszych Klientów i technologii osób trzecich. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, "Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszystkie prawa patentowe, handlowe, prawa własności, prawa autorskie, tytuły, kody komputerowe, efekty audio-wizualne, motywy, postacie, nazwy postaci, historie, dialogi, ustawienia, dzieła artystyczne, efekty dźwiękowe, dzieła muzyczne, prawa do robót maskujących, prawa moralne, prawa do rozgłosu, prawa znaków towarowych, prawa do wyglądu handlowego i prawa do znaków usług, wartość firmy, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej, które występują obecnie lub mogą pojawić się w przyszłości, na podstawie praw którychkolwiek stanów, krajów, terytoriów lub innych jurysdykcji.

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszym Regulaminie, nic zawarte w nim nie może być interpretowane jako przyznanie Influencerowi jakiejkolwiek licencji lub prawa, przez insynuację, zasiedzenie czy w inny sposób, na podstawie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

Opinie zwrotne

W związku z wykorzystywaniem naszych usług możesz przekazać nam swoją Opinię (sugestie, pomysły, recenzje, komentarze, materiał i pytania lub inne informacje i/lub materiały dotyczące Usług i naszej strony internetowej). Będziemy posiadać wyłączne prawa, włącznie ze wszystkimi prawami własności intelektualnej, do wszelkich opinii, sugestii, pomysłów lub innych informacji lub materiałów, które dostarczysz nam w związku z naszymi usługami, czy to poprzez e-mail, publikowanie za pośrednictwem naszych usług lub w inny sposób. Rezygnujesz z wszelkich praw, które możesz mieć do Opinii (włączając w to wszelkie prawa autorskie do stopnia dozwolonego przepisami prawa), a my będziemy uprawnieni do korzystania z takiej Opinii w dowolnym celu (włączając w to wykorzystanie komercyjne), bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Każda Opinia, którą nam dostarczysz, jest niepoufna, nie zastrzeżona i nie podlega licencji strony trzeciej, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody poniesione przez Ciebie w wyniku ujawnienia lub wykorzystania takiej Opinii.

Prawa własności intelektualnej Influencera

W odniesieniu do Firmy

Korzystając z Usług, Influencer wyraźnie zgadza się, że jakakolwiek Treść dostarczona Firmie może być wykorzystana do dalszych reklam Firmy, marketingu oraz jako referencja dla "dobrego współdziałania biznesowego" z Influencerem. W celu zwiększenia zasięgu i promocji Firmy, Treść może być również wyświetlana na innych stronach internetowych, w aplikacjach, w ramach e-maili oraz w reklamach internetowych i offline.

W odniesieniu do Klienta

Klient stwierdza, że nie uzyska ani nie będzie posiadał żadnych praw własności intelektualnej dotyczących Treści Influencera bez jego wcześniejszej zgody. Jakiekolwiek prawa własności intelektualnej i związki wynikające z tego zostaną uregulowane podczas Kolaboracji.

Dla celów konkretnej Kolaboracji, Klient i Influencer zgodzą się indywidualnie dla każdej Kolaboracji, czy opublikowana Treść będzie objęta:

 • PEŁNYMI PRAWAMI UŻYTKOWANIA, które przyznają Klientowi automatyczne zdolności i niewyłączną, globalną, nieodwołalną licencję na używanie, kopiowanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, dystrybucję, oraz publiczne wykonywanie, wyświetlanie lub inaczej ponowne wykorzystanie Treści w nieskończoność; lub
 • BRAKIEM PRAW UŻYTKOWANIA, które zabraniają Klientowi ponownego wykorzystania jakiejkolwiek Treści po zakończeniu Kolaboracji.

W przypadku PEŁNYCH PRAW UŻYTKOWANIA jako licencji na Treść, stosuje się następująca Sekcja: „Przyznanie pełnych praw użytkowania”.

Przyznanie pełnych praw użytkowania

Tylko jeśli zostało to wyraźnie uzgodnione pomiędzy Klientem a Influencerem podczas Kolaboracji, Influencer z jego lub jej współpracy w Kampanii nieodwołalnie i na stałe przyznaje Klientowi, w całości i ogóle, nie wyłączną, nieograniczoną, przypisywalną, sub-licencjonowalną, globalną licencję jako prawo i pozwolenie na korzystanie, publikowanie, reprodukowanie i tworzenie dzieł pochodnych z Treści, w całości bądź części, w formacie statycznym, pojedynczym, wielokrotnym, ruchomym lub wideo, lub w jakimkolwiek innym medium lub formacie (aktualnie istniejącym lub przyszłym) na cele komercyjne i następujące: posty na kontach społecznościowych Klienta, stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, reklamach w mediach społecznościowych, reklamach cyfrowych lub podobnych.

Nie zależnie od poprzedniego akapitu, przyznanie pełnych praw użytkowania nie obejmuje żadnych mediów drukowanych, tj. publikacji na billboardach, w magazynach, gazetach, ulotkach, broszurach itp.

Ograniczona licencja Firmy dla Influencera

Firma niniejszym przyznaje Influencerowi ograniczoną, wyłączną, nieprzenaszalną, niezbywalną, wolną od licencji licencję na wykorzystanie Treści, oraz nazwy, logo i innych znaków towarowych Klienta, wyłącznie w związku z upoważnionym i wcześniej zatwierdzonym świadczeniem Usług przez Influencera zgodnie z indywidualną Kolaboracją, chyba że w odpowiedniej Kolaboracji wyraźnie określono inaczej.

Czas trwania takiej licencji zostanie określony przez Klienta w trakcie Kolaboracji; jeśli nie został określony, licencja wygaśnie po zakończeniu Kolaboracji.

Influencer potwierdza, że nie posiada i nie uzyska żadnych praw, tytułów ani interesów w stosunku do jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych czy praw autorskich Firmy lub Klienta.

Przestrzeganie prawa

Influencer zgadza się i potwierdza, że będzie korzystał z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem i że nie naruszy prawa, umowy, praw własności intelektualnej, prywatności ani innego prawa strony trzeciej ani nie popełni czynu niedozwolonego oraz będzie jedynie odpowiedzialny za swoje zachowanie podczas świadczenia Usług lub korzystania z usług Firmy.

Influencer zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i regulacji w związku z wykonywaniem Usług, włączając w to przewodniki Federal Trade Commission dotyczące stosowania zaleceń i świadectw w reklamie, dostępne tutaj, lub podobne ustawodawstwo, stosowne na przestrzeni czasu.

Poufność

Influencer nie może ujawniać szczegółów zaangażowania w ramach Kolaboracji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Firmy i/lub Klienta.

Influencer powinien zapytać Klienta, czy zgadza się na użycie ich jako referencji w dalszych przedsięwzięciach biznesowych.

Bez względu na powyższe, Influencer może ujawnić swoją ogólną współpracę z Firmą i/lub Klientem, jeśli takie ujawnienie zostanie dokonane w sposób oczywiście pozytywny, korzystny i nie szkodzący.

Influencer nie może ujawniać treści niniejszej Umowy, wcześniejszych warunków negocjacji, żadnych planów marketingowych, strategii, wyników ani żadnych innych informacji („Informacje Poufne”) ujawnionych mu lub poznanych przez niego w związku z wykonywaniem Usług lub w ramach niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, chyba że Informacje Poufne staną się ogólnodostępne dla publiczności z innych źródeł niż Influencer.

Definicja „Informacji Poufnych” obejmuje również każde inne informacje, dla których jest jasne, że ich ujawnienie osobie nieuprawnionej mogłoby spowodować znaczące szkody dla Firmy lub jej Klienta. Influencer jest odpowiedzialny za ujawnienie Informacji Poufnych, jeśli jest świadom lub powinien być świadom (ale nie był z powodu zwykłego zaniedbania) charakteru takiej informacji.

Po zakończeniu niniejszej Umowy, Influencer nie będzie dyskutować ani odnosić się do konkretnych szczegółów zakończenia i ograniczy wszelkie komentarze lub oświadczenia dotyczące zakończenia, jeśli takowe wystąpią, do faktu, że związek się zakończył oraz efektywnej daty zakończenia.

Klient zobowiązuje się również do poufnego przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Influencera i nie ujawni ani nie udostępni żadnych danych osobowych, o ile nie uzyskał uprzedniej zgody Influencera.

Zobowiązanie do ochrony danych osobowych i Informacji Poufnych jako tajemnicy będzie wiążące nawet po zakończeniu Kampanii lub wykonaniu Usług.

Influee Score

Firma oblicza „wynik Influee” dla Influencera na podstawie metryk zaangażowania. Wynik Influee nie jest stałą kalkulacją i jest aktualizowany mniej więcej co tydzień.

Influencer zgadza się, że Firma dostarcza swojemu Klientowi wynik Influee oraz inne informacje dotyczące potencjalnego Influencera, aby ułatwić Klientowi decyzję, który Influencer będzie odpowiedni do współpracy w ramach Kampanii.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Influencer będzie wyłącznie odpowiedzialny za opublikowane Treści i zobowiązuje się chronić Firmę i/lub Klienta przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z opublikowanych Treści.

Influencer będzie również bronił, zwalniał od odpowiedzialności i chronił akcjonariuszy Firmy, dyrektorów, pracowników, pracowników-studentów, Klientów („Strony Pokryte”) oraz cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich, procesami, działaniami, szkodami, zobowiązaniami, wyrokami, ocenami, odsetkami, karami, kosztami lub wydatkami, włączając w to rozsądne honoraria adwokackie i koszty procesu (zbiorczo „Zobowiązania”), wynikającymi z:

 • jakiegokolwiek świadomego niewłaściwego postępowania lub zaniedbania Influencera,
 • jakiegokolwiek naruszenia przez Influencera i/lub jego przedstawicieli jakiejkolwiek regulacji mającej zastosowanie do wykonywania obowiązków Influencera wynikających z niniejszej Umowy;
 • materiałów lub informacji stworzonych lub dostarczonych przez Influencera, w tym wszystkich Zobowiązań wynikających z rzeczywistego lub domniemanego naruszenia przez Influencera jakichkolwiek patentów stron trzecich, praw autorskich, praw do rozgłosu dotyczących takiego materiału lub informacji; lub
 • z naruszenia przez Influencera niniejszej Umowy.

Jeśli Firma szuka zwolnienia od odpowiedzialności, Influencer da Firmie prawo do uczestnictwa w zawieraniu ugody i/lub obronie jako interweniujący lub strona procesowa w takim roszczeniu.

Influencer powiadomi Firmę na piśmie lub drogą elektroniczną o każdym (ryzyku) Zobowiązaniu w ciągu 8 dni roboczych. Influencer nie może rozstrzygnąć ani zrezygnować z żadnego roszczenia bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy i będzie w związku z tym wyłącznie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Firmę w przypadku naruszenia tego działania lub powiadomienia o nim.

Zwolnienie

Influencer zwalnia Strony Pokryte od wszelkich roszczeń (z wyjątkiem płatności honorariów) wynikających z lub związanych z jego świadczeniem Usług. Wyłączone roszczenia obejmują odpowiedzialność Firmy lub Klienta za wszelkie wypadki, choroby, kontuzje, straty lub szkody w mieniu osobistym.

Firma wyraźnie oświadcza, a Influencer potwierdza i zgadza się, że Strony Pokryte nie ponoszą odpowiedzialności za żadną odpowiedzialność, szkody lub obrażenia, które mogą być spowodowane przez zaniedbane lub umyślne czyny lub zaniechania Influencera, popełnione przed, w trakcie lub po świadczeniu Usług.

Firma wyraźnie oświadcza i Influencer potwierdza i zgadza się, że Strony Pokryte nie ponoszą odpowiedzialności za żadną odpowiedzialność, szkody lub obrażenia spowodowane umyślnymi lub zaniedbanymi czynami lub zaniechaniami innych osób.

Influencer będzie również wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia, które mogą powstać w związku z wykorzystaniem Treści Influencera, jego imienia, wizerunku oraz obrazu, w tym wszelkie roszczenia o zniesławienie, naruszenie prywatności lub naruszenie moralnych praw, praw do rozgłosu czy praw autorskich. Influencer tym samym zwalnia Strony Pokryte od wszelkich roszczeń.

Oświadczenia i gwarancje

Influencer oświadcza i gwarantuje, że:

 • Influencer jest w pełni zdolny prawnie do korzystania z naszej aplikacji i ma pełną zdolność biznesową (kompetencje) oraz uprawnienia do zawarcia i pełnego wykonania niniejszej Umowy zgodnie z jej warunkami;
 • wykonanie, dostarczenie i realizacja niniejszej Umowy nie będzie naruszać praw żadnej osoby trzeciej ani naruszać postanowień umowy, w której Influencer jest stroną;
 • Treść będzie w całości oryginalna i nie będzie skopiowana w całości ani w części z żadnego innego utworu z wyjątkiem materiałów, które są domeną publiczną lub dostarczone Influencerowi przez Firmę lub Klienta;
 • ani Treść, ani jej używanie nie naruszą ani nie naruszą żadnego prawa do prywatności lub rozgłosu, nie będą stanowiły pomówienia ani zniesławienia, ani nieuczciwej konkurencji, ani nie naruszą lub nie naruszą praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; oraz
 • zaangażowanie Influencera na mocy niniejszej Umowy oraz świadczenie Usług nie będzie wykorzystywane do finansowania, wspierania lub w inny sposób zaangażowania się w jakiekolwiek nielegalne działania; w tym, lecz nie tylko: hazard, oszustwa, pranie pieniędzy, działalność terrorystyczna lub inne nielegalne działania;
 • Influencer nie będzie dostarczał fałszywych, niedokładnych lub mylących informacji i/lub Influencer nie będzie zachęcał ani nakłaniał jakiejkolwiek osoby trzeciej do zaangażowania się w żadne z działań zabronionych w tej Sekcji.

W celu bezpieczeństwa konta, Firma zastrzega sobie prawo do w każdej chwili zażądania dodatkowych informacji w celu wsparcia weryfikacji tożsamości użytkownika.

Czas trwania i rozwiązanie

Umowa wchodzi w życie natychmiast po wyrażeniu zgody przez użytkownika, co następuje poprzez zarejestrowanie się, tj. kliknięcie przycisku „dalej” i kończy się w dniu, kiedy Influencer przestaje korzystać z aplikacji lub po naszym rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Firma zastrzega sobie prawo do zakończenia i/lub zawieszenia dostępu Influencera/Klienta do aplikacji bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Influencera/Klienta.

Ponadto, Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich informacji i plików związanych z użytkowaniem naszych usług/aplikacji bez odpowiedzialności względem Influencera lub Klienta, w każdym czasie z dowolnego powodu, w tym, ale nie ograniczając się do tego, jeśli na podstawie wyłącznego uznania Firmy uważa się, że Influencer lub Klient: (i) naruszył te Warunki, (ii) stworzył ryzyko lub możliwość narażenia prawnego.

Influencer lub Klient nie może usunąć swojego konta, jeżeli Kolaboracja jest w toku.

W innych przypadkach, konto użytkownika zostanie usunięte w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Firmę żądania usunięcia przez Influencera lub Klienta.

Przetrwanie

Prawa i obowiązki, które ze swojej natury mają przetrwać zakończenie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy, przetrwają. Brak obowiązku

Niniejsza Umowa nie stwarza żadnego obowiązku dla Firmy lub Klienta wykorzystania Treści ani innych praw dostarczonych w tej Umowie.

Cesja

Influencer nie może podzlecić ani inaczej delegować swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, której udzielenie jest w wyłącznym uznaniu Firmy i bez żadnego obowiązku uwzględnienia wpływu jej decyzji na interesy jakiejkolwiek osoby oprócz samej Firmy.

Powiadomienia

Każda notyfikacja wymagana lub zezwolona przez niniejszą Umowę musi być na piśmie i dostarczona listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, po potwierdzeniu odbioru. Powiadomienia muszą zostać wysłane na wskazane powyżej adresy lub inny adres określony na piśmie przez którąkolwiek ze stron.

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega prawom siedziby rejestrowej Firmy.

Jurysdykcja i właściwy sąd dla wszystkich sporów powstałych w związku z niniejszą Umową będą wyłącznie w sądach federalnych lub stanowych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Podzielność

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd za nielegalne, nieważne lub niewykonalne, legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy nie zostaną w ten sposób dotknięte ani osłabione.

Zrzeczenie się i cała umowa

Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy przez drugą stronę nie będzie działać ani nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego lub kolejnego naruszenia przez taką drugą stronę. Niepowodzenie którejkolwiek ze stron w jakimkolwiek czasie lub czasach domagania się ścisłego wykonania przez drugą jakichkolwiek warunków, zobowiązań lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako ciągłe zrzeczenie się lub rezygnacja z tego i każda może w dowolnym czasie domagać się ścisłego i pełnego wykonania przez drugą wyżej wymienionych warunków, zobowiązań i postanowień.

Niniejsze warunki korzystania stanowią całkowitą umowę między stronami dotyczącą tej kwestii i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne ustne lub pisemne umowy dotyczące tego tematu. Warunki niniejszej Umowy regulują wszystkie usługi realizowane przez Influencera dla Firmy.

Zmiany warunków

Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zastąpienia warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. To wyłącznie twoja odpowiedzialność, aby regularnie przeglądać te warunki i ewentualne zmiany. Jeśli w dowolnym momencie uznasz te warunki za niedopuszczalne lub nie zgadzasz się na te warunki, proszę przestań korzystać lub nie korzystać z naszej strony internetowej, aplikacji lub usług. Uznaje się, że akceptujesz wszelkie takie zmiany, kontynuując korzystanie z naszej aplikacji/usług lub korzystając z naszej strony internetowej.

Zrzeczenie się gwarancji

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, usługi Firmy są świadczone „tak, jak są” i „w miarę dostępności”. Wyraźnie rezygnujesz, a Firma wyraźnie zdyskwalifikowuje się z jakichkolwiek wyrażonych, domniemanych lub ustawowych gwarancji, w tym domniemanych gwarancji stanu, nieprzerwanego użytkowania, przydatności handlowej, satysfakcjonującej jakości, przydatności do określonego celu, nie naruszenia praw osób trzecich oraz gwarancji (o ile występują) wynikających z przebiegu transakcji, użytkowania czy praktyki handlowej.

Influee nie gwarantuje, że usługa będzie wolna od błędów ani nieprzerwana; że wady zostaną skorygowane w rozsądnym czasie. Potwierdzasz, że korzystanie z usługi odbywa się na twoje własne ryzyko. Dostępując lub korzystając z usługi, deklarujesz i gwarantujesz, że twoje działania są zgodne z prawem we wszystkich jurysdykcjach, w których dostępujesz lub korzystasz z usług Firmy.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Firma (w tym jej dyrektorzy, dyrektorzy, pracownicy, agenci i dostawcy) nie będzie odpowiedzialna wobec ciebie za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym, bez ograniczeń, za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, ekonomiczne, egzemplaryczne, specjalne, karne, przypadkowe lub wynikowe starty lub szkody) które są bezpośrednio lub pośrednio związane z: (a) twoim użytkowaniem lub niemożnością z używania naszej usługi; (b) nieautoryzowany dostęp do twojego konta; (c) brak wydajności (d) błędy, pominięcia, przerwy, usunięcie plików lub e-maili, błędy, wady, wirusy, opóźnienia i wydajność usług (e) jakiekolwiek błędy lub pominięcia w funkcjonowaniu usługi; lub (h) jakiekolwiek uszkodzenia technologii włączając, bez ograniczeń, uszkodzenia wynikające z jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa lub od jakiegokolwiek wirusa, błędów, manipulacji, oszustw, błędów, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacji lub transmisji, awarii linii komputerowych lub sieci lub jakiejkolwiek innej technicznej lub innej usterki.

W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Firmy wobec ciebie za wszystkie szkody, straty lub przyczyny działań nie przekroczy stu euro (100,00 EUR).

Silnik kreatywny dla marek e-commerce

Influee Inc.
228 Park Ave S
New York, New York 10003
hello@influee.co

© Copyright 2024 Influee Inc.