Användarvillkor

Välkommen till Influees plattform!

Genom att klicka på ”registrera dig” och genom att använda Influees plattform godkänner du dessa Användarvillkor (”Villkor”) och ingår ett tjänsteavtal (”Avtal”) mellan dig och Influee Inc., 228 Park Ave S, NY 10003 (”Företaget”). När dessa Villkor nämner ”Influee”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Företaget” avses Influeeföretaget som du ingår avtal med.

Om du behöver kontakta oss i relation till dessa Villkor, vänligen e-posta oss på: : legal@influee.co

Senast uppdaterad: Januari 2019

Tjänster

Influee är en mjukvaruplattform, en online marknadsplats, som möjliggör för företag (”Kund” eller ”Kunder”) att hitta användare med många följare (”Influencers”) och delta i deras marknadsföringskampanjer via sociala medier (”Kampanj”) genom publicering av (inklusive, men inte begränsat till) Influencers egna fotografier, videor, inlägg, Facebook- eller Instagramberättelser, positiva recensioner eller liknande marknadsföringsmaterial, reklam och annat innehåll (”Innehåll”).

En kampanj ska bestå av ett eller flera samarbeten med olika Influencers (var och en som ”Samarbete”).

Företagets tjänster

Enligt detta avtal representerar Företaget en kommersiell agentur som åtar sig att hitta lämpliga Influencers enligt våra Kunders önskemål. Vidare och med avseende på marknadsföringstjänster strävar Företaget att ingå avtal mellan Influencers och våra Kunder och i detta avseende förmedla mellan dem.

Företaget tillhandahåller också att ingå avtal med Influencers i namn av och för kundens räkning om sådan behörighet uttryckligen ges. Det senare innebär att Kunden betalar en överenskommen betalning till Företaget för att genomföra kampanjen med en eller flera Influencers som uppdragits till Företaget av och för Kundens räkning.

Influencers tjänster

Om Företaget eller Kunden väljer att engagera en Influencer för samarbete i en Kampanj innebär detta att en Influencer ska tillhandahålla Tjänster för Kunden. Tjänsterna består av att publicera Innehåll, som specifikt ska skapas, utvecklas, produceras eller tillhandahållas:

 • av Influencern (enligt Företagets eller Kundens anvisningar eller önskemål, om så begärs i Samarbete); eller
 • av Kund till Influencer för en eller flera marknadsföringskampanjer.

Intressekonflikter

Om inte annat uttryckligen anges i den specifika Kampanjen ska en Influencer underrätta eller informera Företaget och/eller Kunden före accept av Samarbete om engagementet för att skapa Innehåll är avsett för marknadsföring av en produkt som är liknande produkten som en Influencer redan har marknadsfört tidigare.

Anbud eller erbjudande om Kampanj

Det finns två sätt på vilka en Influencer kan engageras i en Kampanj:

 • Enligt offentlig upphandling föreslår Influencer ett Samarbete; eller
 • Kunden skickar en inbjudan till Kampanjen.

Härefter börjar kommunikationen och om intressekonfliktskontrollen klaras kan parterna inleda förhandlingar om villkoren för Samarbete. Kunden ger Influencern villkoren för Samarbete (t.ex. antal inlägg, berättelser och betalning) och riktlinjer för inlägg av Innehåll (exempel på foton, föreslagna hashtags och beskrivning etc.).

Förhandlingar före avtalets ingående är inte bindande och kan avslutas av någon av parterna närhelst parten så önskar. En part som förhandlat utan avsikt att ingå ett avtal ska dock vara ansvarig för eventuell skada som drabbar den andra parten. En part som förhandlat med avsikt att ingå ett avtal men överger avsikten utan skäl och därigenom orsakar skada för den andra parten ska också vara ansvarig för sådan skada. Om parterna i övrigt misslyckas med att nå en uppgörelse ska varje part bära sina egna kostnader för förberedelserna för avtalets ingående och ska bära de gemensamma kostnaderna i lika delar.

När en uppgörelse är nådd skapas Samarbete och ett bindande Avtal ingås mellan Kunden och Influencern för att slutföra Samarbete.

Tjänstestandard

En Influencer som deltar i ett Samarbete är bunden att utföra Tjänsterna och tillhandahålla Innehållet enligt denna i enlighet med de riktlinjer och kreativa, redaktionella, estetiska och tekniska krav, designfunktioner och andra anvisningar och specifikationer som tillhandahållits i Kampanjen eller som på annat sätt kommunicerats av Företaget eller Kunden via direktmeddelande på Influee. Om någon annan överenskommelse nås via andra kommunikationskällor (telefon, e-post, Skype, Viber, personlig kontakt etc.), kan sådan överenskommelse inte beaktas vid en tvist eller i fall av Influencers eller Kundens invändning om korrekt slutfört Samarbete.

Varje publicering av Innehåll måste vara offentligt synlig och tillgänglig i minst 24 timmar (eller mer om det anges så i Samarbete).

Före Innehåll publiceras eller kommuniceras online, måste en Influencer kontakta Kunden om det finns några frågor när det gäller efterlevnad av tillämplig lagstiftning eller moraliska rättigheter.

Under alla omständigheter måste marknadsföringsmaterialet för Innehållet vara i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, regler eller förordningar och självregleringsriktlinjer inklusive, utan begränsning, Federal Trade Commissions riktlinjer för godkännanden och vittnesmål tillgängligt här och alla giltiga lagstiftningar som gäller för Influencers ursprung från tid till annan.

Granskning och godkännande av Innehåll

Influencern ska vanligtvis få riktlinjer för Innehåll och exempelbilder eller -videor enligt Kundens önskemål.

Influencern kan vara skyldig att tillhandahålla Innehållet för Kundens granskning och godkännande före publicering av Innehållet. Detta är valfritt och kan avtalas i Samarbete.

Om granskning och godkännande av innehåll krävs, ska Influencern skicka Innehållet via Influee-appen (specialfunktion) för Kundens granskning och godkännande. Om Kunden godkänner det föreslagna Innehållet får sådant godkänt Innehåll publiceras av Influencern på sin profil inom överenskommen tidsfrist och för den överenskomna tidsperioden. I motsatt fall, d.v.s. om Influencer publicerar Innehåll utan det tidigare överenskomna granskningen och godkännandet ska sådant Samarbete inte anses vara slutfört och Influencern har inte rätt att få någon betalning, om inte Kunden uttryckligen bekräftar sådant Samarbete.

Om inget tidigare granskning och godkännande krävs, kan publicerat innehåll anses vara otillräckligt eller olämpligt endast om Innehållet klart bryter mot riktlinjerna för Innehåll (enligt Företagets enskilda bedömning), eller skulle kunna påverka Företagets eller Kundens goodwill negativt, eller anses som diskriminerande, trakasserande, förolämpande, stötande, skrämmande, moraliskt olämpligt, kontroversiellt eller kulturellt oacceptabelt enligt sunt förnuft eller allmänhetens åsikt.

Om Influencern inte följer ovanstående avstår Influencern sin rätt att få någon betalning och ska vara tvungen att omedelbart modifiera eller ta bort sådant innehåll på begäran av Företaget eller Kunden. Influencern ska, på begäran och inom fyrtioåtta (48) timmar, tillhandahålla bevis på borttagning/radering av Innehållet.

Icke-prestation av tjänster

När Influencern har ett aktivt Samarbete, men misslyckas med att utföra Tjänsterna i sin helhet eller som instruerat enligt Kampanjen, är Influencern inte berättigad till någon betalning. Oaktat ovanstående, i händelse av någon tvist om lämpligheten av Innehållet eller utförda Tjänster och betalningen i korrelation till detta avseende, är det slutliga beslutet om (icke)betalning för utförda Tjänster enligt Företagets enskilda bedömning. Om dock Kunden bestämmer att godkänna delvis utförande av Tjänster och instruerar Företaget att Influencern kan få en proportionell del av den ursprungliga överenskomna betalningen, kommer Företaget att göra så (t.ex. Influencern publicerar 2 av 3 ursprungligen överenskomna berättelser, inom överenskommen tid och enligt överenskomna Samarbetsvillkor).

Vid icke-prestation av Tjänster ska Kunden och Influencern bära andra kostnader avseende Samarbete, inklusive men inte begränsat till risken för frakt av gratis produkt.

Deltagare eller tredje part

Om Influencern inkluderar andra individer i samband med Innehållet, ska Influencern inhämta deras förhandsmedgivande och är ensamt ansvarig för att dela deras personuppgifter och därmed göra dem synliga på Influencerns profil.

Företaget och/eller Kunden kan begära en kopia av sådant medgivande, särskilt (men inte begränsat till) vid personer under 15 års ålder, och även med tanke på omständigheterna på plats och tid då Innehållet skapades (t.ex. om Innehållet togs på en offentlig plats, anses sådant medgivande vanligen inte nödvändigt om inga andra moraliska eller integritetsrättigheter kränktes).

Tidfrister

Kunden är skyldig att möjliggöra för Influencern att tillhandahålla hans tjänster i tid. Detta innebär att Kunden behöver (inklusive, men inte begränsat till):

 • Skicka gratisprodukten så snart som möjligt, d.v.s. så att Influencern har en adekvat period för utförande av Tjänster inom tidsfristen;
 • Betala förskottsbetalningen till Företagets klientmedelskonto;
 • Aktivt och snabbt svara på eventuella frågor eller påpekanden från Influencern;
 • skyndsamt granska Innehållet (om det krävs);

I motsatt fall och om inget särskilt avtal nås via Influee ska Samarbetet mellan parterna anses ha misslyckats, därför ska Företaget återbetala förskottsbetalningen till Kunden (om inte annat anges av Kunden), dock kan Influencern behålla gratisprodukten utan att publicera något Innehåll.

Influencern ska tillhandahålla Tjänsterna och slutföra och leverera Innehållet inom rimlig tid, d.v.s. enligt tidsfristerna i gällande Kampanj, eftersom det att utföra Tjänster i rätt tid kan vara av vital betydelse för detta Avtal.

Om det att utföra Tjänster fram till en specifik tidsfrist är en väsentlig del av Kampanjen och Influencern misslyckas med att utföra Tjänsterna i tid, samtycker Influencern oåterkalleligt till att han eller hon inte är berättigad till någon betalning.

Dock kan Företaget och/eller Kunden behålla avtalet i kraft om efter tidsfristen och Företaget och/eller Kunden meddelar Influencern att utförandet av Tjänster kan göras inom en lämplig period, d.v.s. en förlängd tidsfrist. I händelse av försening av Tjänster, kan Företaget och/eller Kunden minska den ursprungliga överenskomna betalningen, enligt eget gottfinnande. Förening eller kritik

Influencern får inte utföra tjänsterna eller referera till influencerns relation med företaget eller kunden i samband med någon politisk verksamhet, sociala orsaker eller kommersiella aktiviteter som inte i förväg godkänts av företaget eller kunden via e-post eller skriftligen.

Influencern får inte kommunicera till någon, skriftligen eller muntligen, något kritiskt om företaget eller kunden eller om någon av deras respektive verksamheter (tidigare eller nuvarande) aktieägare, medlemmar, styrelsemedlemmar, tjänstemän, anställda, entreprenörer eller kunders företag eller kund i samband med tjänsterna. Detta avsnitt hindrar inte influencern från att utöva rättigheter som influencern inte kan avstå från via avtalsenligt avtal genom lag eller från att avslöja information i den utsträckning som krävs enligt lag eller regler.

Vid överträdelse av bestämmelserna i detta avsnitt ska influencern hållas ansvarig för att betala ersättning för eventuella uppkomna skador och dessutom en avtalsenlig ersättning på beloppet 300 % av influencerns dittillsvarande inkomst, mottagen på basis av affärsrelation som etablerats med kund eller företag.

Ersättning

För varje samarbete ska Kunden betala en förskottsbetalning för Influencerns tjänster till Företagets spärrade konto.

Efter Kundens granskning av Influencerns innehåll och bekräftelse angående innehållets lämplighet (dvs. tjänsterna utfördes enligt villkoren, instruktionerna, förfrågningarna och inom de tidsfrister som överenskommits med kampanjen) kommer Influencern att kunna begära en utbetalning.

Företaget kan inte hållas ansvarigt om Influencern inte utför tjänsterna som begärt; Företaget garanterar dock att sådan Influencer inte ska få någon betalning från Företagets spärrade konto för otillräckligt utfört samarbete, eller ska endast få motsvarande minskning av sådan betalning enligt Kundens instruktioner eller Företagets eget gottfinnande.

Influencern är ensamt ansvarig för att betala för alla och eventuella tillkommande Influencerns utgifter och kostnader som uppstått under och för utförandet av tjänsterna.

Offentliggörande av betalt partnerskap

Influencern är ansvarig för att agera i enlighet med gällande lagstiftning, regler och eller någon liknande lagstiftning som styr Influencer-marknadsföring och offentliggörande av finansiell eller materiell ersättning och ska vara ensamt ansvarig för att inte offentliggöra sådan ersättning.

Influencern måste på ett otvetydigt och klart språk avslöja att Influencern har fått eller kommer att få ersättning för att skapa och publicera innehållet. Användning av verktyget "Betalt partnerskap" rekommenderas om influencern har tillgång till den funktionen. Det bör användas i tillägg till, inte istället för, offentliggörande i bildtexten. Eller så kan du använda hashtaggar: #ad, #sponsored etc. För ytterligare instruktioner, var vänlig referera till detta dokument eller liknande dokument som gäller för din lagstiftning.

Oberoende entreprenörsförhållande

Influencerns förhållande till Företaget är det av en oberoende entreprenör och inget i denna överenskommelse är avsett att (eller ska tolkas som att) skapa ett partnerskap, agentur, joint venture eller anställningsförhållande.

Influencern erkänner och godkänner att Influencern i slutändan är ansvarig för att i rätt tid lämna in alla skattedeklarationer och betalningar eller all inkomstskatt, socialförsäkring, löneskatt, skatt på förmåner, inbetalningar eller andra skatterelaterade poster med avseende på utförandet av tjänster och mottagandet av avgifter. Influencern är ensamt ansvarig för och måste behålla tillräckliga register över utgifter som uppstår vid utförandet av tjänsterna. Ingen del av Influencerns ersättning kommer att vara föremål för källskatteavdrag av Företaget för betalning av någon socialförsäkring, federal skatt, statlig skatt eller annan anställd skatt med avseende på någon anställd, entreprenör eller annan individ som används av Influencern för att utföra tjänsterna.

Influees immateriella rättigheter

Företaget förbehåller sig alla rättigheter, titlar och intressen för tjänsterna, Företagets webbplats, Influee-appen, Influee Dashboard och Företagets immateriella egendom, registrerad eller inte, med undantag för upphovsrätten som tillhör våra kunder och teknologi från tredje part. För ändamålet med dessa villkor betyder "Immateriella rättigheter" alla patent, varumärken, äganderättigheter, copyright, titlar, dator koder, audiovisuella effekter, teman, karaktärer, karaktärsnamn, berättelser, dialog, inställningar, konstverk, ljudeffekter, musikverk, maskverksrättigheter, moraliska rättigheter, rättigheter till publicitet, varumärken, handelskläder och service märkesrättigheter, goodwill, affärshemlighet och andra immateriella rättigheter som nu kan finnas eller komma att tillskapas, under lagarna i någon stat, land, territorium eller annan jurisdiktion.

 Utom som uttryckligen anges i dessa villkor, ska inget härigenom anses tilldela någon licens eller rättigheter till Influencern, genom antydning, estoppel eller på annat sätt, under upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

Feedback

I samband med din användning av våra tjänster kan du ge oss din feedback (förslag, idéer, recensioner, kommentarer, material och frågor eller annan information och/eller material som rör tjänsterna och vår webbplats). Vi kommer att äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, till alla feedback, förslag, idéer eller annan information eller material som du tillhandahåller oss, vad gäller våra tjänster, oavsett om det är via e-post, publicering via våra tjänster eller på annat sätt. Du avstår alla rättigheter du kan ha till feedbacken (inklusive alla upphovsrättigheter i den utsträckning lagen medger) och vi ska ha rätt till sådan feedback för alla ändamål (inklusive kommersiell användning), utan erkännande eller kompensation till dig. All feedback du tillhandahåller oss är icke-konfidentiell, icke-exklusiv och inte föremål för licens från tredje part, och vi har inget ansvar för någon förlust eller skada som du lider till följd av avslöjande eller användning av sådan feedback.

Influencerens immateriella rättigheter

Avseende Företaget

Genom att använda Tjänsterna godkänner Influencern uttryckligen att allt innehåll som tillhandahålls Företaget kan användas för ytterligare Företagets annonsering, marknadsföring och referens till 'god affärssamverkan' med Influencern. För att öka exponeringen och för att marknadsföra Företaget kan innehållet också visas på andra webbplatser, i applikationer, inom e-postmeddelanden och i online- och offline-annonsering.

Avseende Kunden

Kunden förutsätter att den inte ska få eller inneha några immateriella rättigheter avseende Influencerns innehåll, utan Influencerns förhandsgodkännande. Alla uppkomna immateriella rättigheter och relationer som följer därav ska styras under samarbetet.

För ändamålet med ett specifikt samarbete ska Kunden och Influencern för varje samarbete enskilt komma överens om ifall det publicerade innehållet ska ha:

 • FULLA ANVÄNDARÄTTIGHETER, vilket ger Kunden den automatiska förmågan och icke-exklusiva, världsomspännande, oåterkalleliga rättigheter att använda, kopiera, förbereda avledda verk från, distribuera och framföra eller offentligt visa eller på annat sätt återanvända innehållet för evigt; eller
 • INGA ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER, som förbjuder Kunden att återanvända något av innehållet efter samarbetet.

I händelse av FULLA ANVÄNDARÄTTIGHETER som licens över innehållet gäller följande avsnitt: "Beviljande av fulla användningsrättigheter".

Beviljande av fulla användningsrättigheter

Endast om det är uttryckligen överenskommet mellan Kunden och Influencern inom ramen för samarbetet ger Influencern med sitt samarbete i kampanjen slutgiltigt och för alltid Kunden, totalt och helt, den icke-exklusiva, obegränsade, överlåtningsbara, underlicensierbara världsomspännande licensen som en rättighet och tillstånd att använda, publicera, reproducera och skapa avledda verk från innehållet, helt eller delvis, i stillbild, enskild, flera, rörlig eller videoformat, eller i något annat media eller format (nuvarande eller framtida) för kommersiella och efterföljande ändamål: inlägg på Kundens sociala mediekonton, webbplatser och mobilappar, annonser på sociala medier, digitala annonser eller liknande.

Oberoende av föregående stycke ska beviljandet av fulla användningsrättigheter inte omfatta några tryckta medier, dvs. publikationer på reklamskyltar, i tidskrifter, tidningar, flygblad, broschyrer, kläder etc.

Företagets begränsade licens till Influencern

Företaget beviljar härmed Influencern en begränsad, exklusiv, icke överförbar, icke tilldelningsbar, royaltyfri licens för att använda innehållet och Kundens namn, logotyp och andra varumärken, enbart i samband med Influencerns auktoriserade och förhandsgodkända leverans av tjänsterna enligt ett individuellt samarbete, om inte annat specifikt anges i det respektive samarbetet.

 Varaktigheten av en sådan licens ska bestämmas av Kunden i samarbetet; om det inte bestäms ska licensen upphöra vid samarbetets slut.

 Influencern erkänner att inte få eller inneha någon rättighet, titel eller intresse i eller till något av Företagets eller Kundens varumärken, servicemärken, handelsnamn eller upphovsrättigheter.

Överensstämmelse med lagar

Influencern går med på och erkänner att använda tjänsterna i enlighet med dessa villkor och gällande lag och att inte bryta mot någon lag, kontrakt, immateriell egendom, privatliv eller annan tredjepartsrättighet eller begå en civilrättslig handling och att vara ensamt ansvarig för något beteende under tillhandahållandet av tjänster eller under användningen av Företagets tjänster.

Influencern ska följa alla tillämpliga lagar och regler i samband med prestation av tjänster, inklusive Federal Trade Commission's guider om användning av godkännanden och rekommendationer i annonsering, tillgängliga här, eller liknande lagstiftning, som gäller från tid till annan.

Konfidentialitet

Influencern får inte avslöja engagemangsuppgifterna i samarbetet utan att först ha fått skriftligt godkännande av Företaget och/eller Kunden.

Influencern ska fråga Kunden om de går med på att använda dem som referens i sina framtida affärsföretag.

Oaktat ovanstående får Influencern avslöja Influencerns allmänna anknytning till Företaget och/eller Kunden om en sådan avslöjning uppenbarligen sker på ett gynnsamt, positivt och icke nedsättande sätt.

Influencern får inte avslöja innehållet i denna överenskommelse eller tidigare förhandlingstermer eller några marknadsföringsplaner, strategier, resultat eller annan information ("Konfidentiell information") som tillkännagivits till eller lärt av Influencern i samband med tjänsterna eller denna överenskommelse utan Företagets förhandsgodkännande, med mindre och till dess sådan Konfidentiell information generellt blivit tillgänglig för allmänheten från källor annat än Influencern.

Definitionen av "Konfidentiell information" inkluderar även annan information som det är tydligt att dess avslöjande till en obehörig person skulle kunna resultera i betydande skada för Företaget eller dess kund. Influencern är ansvarig för avslöjandet av konfidentiell information om de är medvetna eller borde vara medvetna (men inte var på grund av vanlig försummelse) om en sådan informations natur.

Vid upphörandet av denna överenskommelse får Influencern inte diskutera eller hänvisa till de specifika detaljerna om avslutningen och kommer att begränsa eventuella kommentarer eller uttalanden om avslutningen, om någon, till det faktum att relationen slutade och det faktiska avslutningsdatumet.

Kunden ålägger sig också att behandla Influencerns personuppgifter konfidentiellt och får inte avslöja eller dela några personuppgifter, förutsatt att Kunden inte har fått förhandssamtycke från Influencern.

Förpliktelsen att skydda personuppgifter och konfidentiell information som hemlighet ska vara bindande även efter avslutandet av kampanjen eller efter utförandet av tjänsterna.

Influee-poäng

Företaget beräknar en "Influee-poäng" för en Influencer baserat på mätningar av engagemang. Influee-poängen är inte en fast beräkning och uppdateras ungefär på veckobasis.

Influencern godkänner att Företaget tillhandahåller sin Kund Influee-poängen och annan information med avseende på potentiell Influencer för att underlätta Kundens beslut, vilken Influencer som ska vara lämplig för samarbete på en kampanj.

Skadeslöshållande

Influencern ska ensam ansvara för det publicerade innehållet och ska skadeslöshålla, hålla skadefri och försvara Företaget och/eller Kunden från eventuella anspråk som härrör från det publicerade innehållet.

Influencern ska även försvara, skadeslöshålla och hålla oskadade Företagets aktieägare, direktörer, anställda, studentarbetare, kunder (de "Skyddade Parterna") och tilldelningarna från och mot alla tredjepartsanspråk, stämningar, åtgärder, skador, ansvar, domar, bedömningar, ränteavgifter, böter, kostnader eller utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader och rättegångskostnader (kollektivt kallade "Förpliktelser"), som uppkommer ur:

 • något uppsåtligt felaktigt agerande eller försumlig handling eller underlåtelse av Influencern,
 • någon överträdelse av Influencern och/eller dess representanter av någon reglering som är tillämplig för utförandet av Influencerns skyldigheter enligt detta Avtal;
 • material eller information som skapas eller tillhandahålls av Influencern, inklusive eventuella Förpliktelser som uppstår från den faktiska eller påstådda intrången av Influencern på någon tredje parts patent, varumärken, upphovsrätt eller rättigheter till publicitet som hänför sig till sådant material eller information; eller
 • Influencerns brott mot detta Avtal.

Om Företaget söker skadestånd ska Influencern ge Företaget rätten att delta i förlikningen och/eller försvaret som en intervinient eller rättegångspart vid ett sådant krav.

 Influencern ska underrätta Företaget skriftligen eller via e-post om eventuella (risker för) Förpliktelser inom 8 arbetsdagar. Influencern får inte bosätta eller göra sig av med något anspråk utan Företagets förhands skriftliga godkännande och ska därför ensam ansvara för Företagets drabbade skador i händelse av brott av sådan handling eller underrättelse därav.

Frigörelse

Influencern frigör och befriar de Skyddade Parterna från alla och eventuella anspråk (förutom betalning av arvoden) som uppstår ur eller är relaterade till din tillhandahållande av Tjänsterna. Sådana uteslutna anspråk inkluderar eventuella ansvar för Företaget eller Kundens för någon olycka, sjukdom, skada, förlust eller skada på personlig egendom.

Företaget förklarar uttryckligen och Influencern erkänner och godkänner att de Skyddade Parterna inte tar något ansvar för något ansvar, skada eller skada som kan orsakas av Influencerns försumliga eller avsiktliga handlingar eller underlåtelser som begåtts före, under eller efter tillhandahållandet av Tjänsterna.

Företaget förklarar uttryckligen och Influencern erkänner och godkänner att de Skyddade Parterna inte tar något ansvar för något ansvar, skada eller skada som orsakas av avsiktliga eller försumliga handlingar eller underlåtelser av andra.

 Influencern ska också ensam ansvara för eventuella anspråk, som kan uppstå i samband med användningen av Influencerns innehåll, namn, likhet och bild inklusive eventuella anspråk på ärekränkning, intrång i privatliv, eller intrång på moraliska rättigheter, rättigheter till publicitet eller upphovsrätt. Influencern frigör därmed de Skyddade Parterna från alla anspråk.

Försäkringar och garantier

Influencern försäkrar och garanterar att:

 • Influencern är i laglig ålder för att använda vår applikation och har full affärskapacitet (behörighet) och kraft att ingå och fullt ut uppfylla detta Avtal enligt dess villkor;
 • genomförandet, leveransen och utförandet av detta Avtal kommer inte att bryta mot tredje parts rättigheter eller bryta mot bestämmelserna i något avtal som Influencern är part i;
 • innehållet ska vara helt originalt och inte kopierat helt eller delvis från något annat arbete förutom material i allmän ägo eller levererat till Influencern av Företaget eller Kunden;
 • varken innehållet eller dess användning inkräktar på eller överträder någon rätt till privatliv eller publicitet, eller utgör ärekränkning, förtal eller någon orättvis konkurrens mot, eller inkräktar på eller överträder upphovsrätten, varumärkesrättigheterna eller andra immateriella rättigheter för någon person eller enhet; och
 • Influencerns engagemang enligt detta Avtal och leverans av Tjänsterna kommer inte att användas för att betala för, stödja eller på annat sätt engagera sig i några olagliga aktiviteter; inklusive men inte begränsat till: hasardspel, bedrägeri; penningtvätt; eller terroristaktiviteter; eller andra olagliga aktiviteter;
 • Influencern ska inte tillhandahålla falsk, felaktig eller vilseledande information och/eller Influencern ska inte uppmuntra eller förmå någon tredje part att engagera sig i någon av de aktiviteter som är förbjudna under det här avsnittet.

I syfte med säkerhet för kontot förbehåller Företaget sig rätten att när som helst begära ytterligare information för att stödja verifieringen av användaridentiteter.

Avtalsperiod och upphörande

Detta Avtal träder i kraft omedelbart vid ditt samtycke till detta Avtal, vilket ges genom att registrera dig, dvs. klicka på "nästa" knappen och ska upphöra på det datum Influencern upphör att använda applikationen eller vid vår uppsägning av detta Avtal.

Företaget förbehåller sig rätten att säga upp och/eller suspendera Influencerns/Kundens tillgång till applikationen utan att ge förhandsätt skriftligt meddelande till Influencern/Kunden.

 Dessutom förbehåller sig Företaget rätten att radera all relaterad information och filer relaterade till användningen av våra tjänster/applikation, utan ansvar för Influencern eller Kund, när som helst av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till, om det baserat på Företagets eget gottfinnande är att tro att Influencern eller Kunden har: (i) överträtt dessa villkor, (ii) skapat risk eller möjlig juridisk exponering.

 Influencern eller Kunden kan inte radera sitt konto om samarbetet pågår.

 I andra händelser ska användarens konto raderas inom 3 arbetsdagar efter att Influencerns eller Kundens begäran om radering tagits emot av Företaget.

Överlevnad

Rättigheter och skyldigheter som av sin natur är avsedda att överleva upphörandet eller utgången av detta Avtal ska så överleva. Ingen skyldighet

Inget i detta Avtal ska utgöra någon skyldighet för Företaget eller Kunden att använda innehållet eller andra rättigheter som tillhandahålls i detta Avtal.

Tilldelning

Influencern får inte underentreprenörs eller på annat sätt delegera Influencerns skyldigheter enligt detta Avtal utan Företagets förhandsskrivna samtycke, vilket samtycke kommer att vara efter Företagets eget gottfinnande och utan någon skyldighet att väga effekten av sitt beslut på någon persons intressen annat än Företaget självt.

Meddelanden

Alla meddelanden som krävs eller tillåts enligt detta Avtal ska vara skriftliga och ska levereras via certifierad eller rekommenderad post, med kvitto på mottagande, efter verifiering av mottagandet. Meddelande ska skickas till de adresser som anges ovan eller till en sådan annan adress som någon av parterna kan ange skriftligt.

Tillämplig lag

Detta Avtal styrs av lagarna i Företagets registrerade säte.

 Jurisdiktion och domstolsplats för alla tvister som uppstår i samband med detta Avtal ska vara uteslutande i de federala eller statliga domstolarna belägna i USA.

Separabilitet

Om någon bestämmelse i detta Avtal hålls av en domstol som olaglig, ogiltig eller ej genomförbar, ska lagligheten, giltigheten och genomförbarheten av övriga bestämmelser i detta Avtal inte påverkas eller försämras därmed.

Frafall och helhetsavtal

En parts avstående från en överträdelse av en bestämmelse i detta Avtal av den andra parten ska inte fungera eller tolkas som ett avstående från någon annan eller efterföljande överträdelse av en sådan annan part. En parts misslyckande vid något tillfälle eller tidspunkter att kräva strikt prestation av den andra av några av villkoren, pakten eller villkoren i detta Avtal ska inte tolkas som en fortsatt avståelse eller avsägelse däri och varje part kan när som helst kräva strikt och komplett prestation av den andra av nämnda villkor, pakter och villkor.

 Dessa användningsvillkor utgör hela avtalet mellan parterna som rör detta ämnesområde och ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga avtal som gäller sådant ämnesområde. Villkoren i detta Avtal styr alla tjänster som utförs av Influencer för Företaget.

Ändringar av villkor

Företaget förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att ändra eller ersätta villkoren när som helst. Det är ditt eget ansvar att periodvis granska dessa villkor och eventuella revisioner. Om du när som helst finner dessa villkor oacceptabla eller om du inte håller med om dessa villkor, var god sluta använda eller använd inte vår webbplats, applikation eller tjänster. Du anses ha accepterat eventuella ändringar genom att fortsätta använda vår applikation/tjänster eller tillgå vår webbplats.

Garantiansvar

I den fulla utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag tillhandahålls Företagets tjänster på en "som den är" och "som tillgänglig" basis. Du avstår uttryckligen och Företaget frånsäger sig uttryckligen alla uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier, inklusive underförstådda garantier för skick, oavbruten användning, säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt syfte, icke-kränkning av tredje parts rättigheter och garantier (om det finns någon) som uppstår från en affärsgång, användning eller handelspraxis.

 Influee garanterar inte att tjänsten kommer att vara felfri eller oavbruten; att fel kommer att åtgärdas inom rimlig tid. Du erkänner att din användning av tjänsten sker på egen risk. Genom att få tillgång till eller använda tjänsten representerar och garanterar du att dina aktiviteter är lagliga i varje jurisdiktion där du får tillgång till eller använder Företagets tjänster.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter kommer Företaget (inklusive Företagets tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och leverantörer) att vara ansvariga för dig för någon form av förlust eller skada (inklusive, utan begränsning, för någon indirekt, ekonomisk, exemplarisk, speciell, bestraffande, oavsiktlig eller följaktlig förlust eller skada) som är direkt eller indirekt relaterade till: (a) din användning eller oförmåga att använda vår tjänst; (b) obehörig åtkomst till ditt konto (c) misslyckande med att prestera (d) misstag, underlåtelser, avbrott, radering av filer eller e-post, fel, defekter, virus, förseningar och prestanda av tjänsterna (e) eventuella fel eller underlåtelser i tjänstens drift; eller (h) eventuella skador på teknik inklusive, utan begränsning, skador från någon säkerhetsbrott eller från något virus, fästingar, manövrering, bedrägeri, fel, underlåtelse, avbrott, defekt, försening i drift eller överföring, datorlinje eller nätverksfel eller något annat tekniskt eller annat funktionsfel.

 Under inga omständigheter ska Företagets totala ansvar för dig för alla skador, förluster eller åtgärder överstiga hundra euro (100,00 eur).

Kreativ motor för e-handelsvarumärken

Influee Inc.
228 Park Ave S
New York, New York 10003
hello@influee.co

© Copyright 2024 Influee Inc.